Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

UWAGA! Jeśli pracujesz w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową(odnośnik zewnętrzny) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1749) powinieneś złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej.

UWAGA! Jeśli wykonujesz pracę sezonową i złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zamiast o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 nr 2094 ) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:

 • pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00 
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz złożenia odcisków linii papilarnych
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku w tym złożenia odcisków linii papilarnych wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca

Opłaty:

Opłata skarbowa 440 zł
wpłata na konto
Urząd Miasta Łodzi
Getin Noble Bank S.A. w Katowicach, II Oddział Łódź
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
wpłata na konto
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Czas załatwienia sprawy:

W związku obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia przewidywany termin wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi w terminie wskazanym w otrzymanym zawiadomieniu.

Dokumenty można składać także

 • W Punkcie Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim po uprzednim rezerwacji telefonicznej lub wyznaczeniu terminu przez pracownika
  ul. Szkolna 28, piętro I, pok. 144, 97-300 Piotrków Trybunalski
  tel.: 44 647-28-44
  Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.30-14.30
  Wtorek 10.00-17.00
  Środa - 8.30-14.30 – wydawanie kart pobytu
  Czwartek 8.30-14.30
  Piątek 8.30-14.30
 • W Punkcie Obsługi Klienta w Sieradzu po uprzednim rezerwacji telefonicznej lub wyznaczeniu terminu przez pracownika
  Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz pok. 144
  tel.: 43  – 827-43-49, 43 822-05-01 wew. 224
  Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu czynny jest w godzinach:
  Poniedziałek 8.30-14.30
  Wtorek 10.00-17.00
  Środa – 8.30-14.30 – wydawanie kart pobytu
  Czwartek 8.30-14.30
  Piątek 8.30-14.30
 • W Punkcie Obsługi Klienta w Skierniewicach – po uprzednim rezerwacji telefonicznej lub wyznaczeniu terminu przez pracownika
  ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice pok. 13
  tel.: 46 834-15-79
  Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach czynny jest w godzinach:
  Poniedziałek 8.30-14.30
  Wtorek 10.00-17.00
  Środa - 8.30-14.30 – wydawanie kart pobytu
  Czwartek 8.30-14.30
  Piątek 8.30-14.30

Niezbędne dokumenty:

 • Przepisy rozporządzenia wprowadzają od 27.04.2018 r. nowy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do pobrania:
 • nowy wniosek nowy wniosek (105.09 KB) o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • załącznik nr 1 załącznik nr 1 (61.55 KB)

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na we wniosku.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie w uzasadnieniu;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;
 • załączyć wypełniony i podpisany przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku.

2.     oświadczenie cudzoziemca - link (32.18 KB)

3.     Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 •  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

4.     Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

5.    Do wniosków złożonych przed 12.02.2018 r.  - informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana.

W przypadku wniosków  złożonych od dnia 12.02.2018 r. informacja starosty nie musi być  dołączona do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Przedłożenie informacji starosty będzie konieczne w trakcie postępowania dowodowego, aby wykazać, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.  
 

6.     Dokumenty potwierdzające kwalifikacje cudzoziemca wskazany w informacji starosty.

  7.     Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.

 Dokument ten nie jest wymagany jeśli:

 • zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
 • cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 • cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami
 •  praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

Uwaga:  Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

1.     W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadpodstawowej);

2.     W przypadku dołączenia informacji starosty – dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec posiada  kwalifikacje wskazane przez pracodawcę w informacji starosty

3.     dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);

4.     do wniosków złożonych przed 12.02.2018 r. – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło; do postępowań wszczętych na wnioski złożone od 12.02.2018 r. przedstawienie umowy z podmiotem powierzającym pracę nie jest obowiązkowe.

5.     świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej prace u innego pracodawcy);

6.     zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS, lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie);

7.     dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);

8.    Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada lub działaniu w charakterze prokurenta – dokumenty potwierdzające, że przez podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki – patrz karta informacyjna dotycząca – zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

9.     wpis do KRS lub CEIDG pracodawcy, w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej.

 

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane

 

Kiedy i gdzie cudzoziemiec może odebrać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt oraz po uiszczeniu opłaty w kwocie 50,00 zł.

Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście !

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Łodzi możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: http://paszporty.lodzkie.eu/page/4436,elektroniczna-rezerwacja-wizyt---odbior-dokumentow.html

Cudzoziemcu, co powinieneś wiedzieć?

Przy składaniu wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pobierane są odciski linii papilarnych.

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

W PRZYPADKUNIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU, CUDZOZIEMCOWI MOŻNA ODMÓWIĆ UDZIELENIA KOLEJNEGO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, W OKRESIE ROKU OD UPŁYWU WAŻNOŚCI POPRZEDNIEGO ZEZWOLENIA

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki