Zezwolenie na pobyt stały - dla posiadacza Karty Polaka

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 nr 2206 ) wraz z aktami wykonawczymi.
 
Sposób składania wniosku:
 
Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
 
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 33  (III piętro) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu (zakładka: pobyt stały dla posiadaczy Karty Polaka) w godzinach:

 • pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00

W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz złożenia odcisków linii papilarnych.

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku w tym złożenia odcisków linii papilarnych wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca.

Opłaty:

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
wpłata na konto
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

Posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt stały

Czas załatwienia sprawy – Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku oraz jedna kserokopia wypełnionego wniosku

 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

 • wymiary 35 mm x 45 mm;

 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

 • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. Ważna Karta Polaka (oryginał do wglądu)

 2. Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane


 

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki