Informacje dotyczące zasad uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

UWAGA !

Nastąpiła zmiana siedziby Oddziału Paszportowego.

Aktualny adres:
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
(I piętro, budynek TEXTILIMPEX)

Wizyta w Urzędzie jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

 

ZEZWOLENIA NA PRACĘ - REZERWACJA WIZYT

Łódź: www.bezkolejki.eu/lodzkiuw

Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice:

W celu umówienia się – prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na jeden z poniższych adresów:

 

  • Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę jest możliwe za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl w zakładce zatrudnianie cudzoziemców
     

  

  • Aby to zrobić należy posiadać profil zaufany e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
     

WAŻNE !

  • W przypadku gdy wnioski zostaną wniesione w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) dokumentów.
  • Informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy była wymagana, dołącza się do wniosku w oryginale (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście po uprzednim umówieniu się.
  • Bieg terminu rozpocznie się od momentu złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA !
Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dodatkowo wydaje się jeden egzemplarz zezwolenia w formie pisemnej.

W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej*, należy przesłać go wraz z niezbędnymi dokumentami na jeden z poniższych adresów za pośrednictwem operatora pocztowego:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportowy
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
tel.: 42 664-17- 48

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.  42 664-12-49

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel.: 43 827-43-49

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833-27-83

*W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej organ nie ma możliwości procedowania sprawy na podstawie elektronicznych kopii lub skanów. Wszelkie dokumenty (z wyjątkiem dokumentu podróży cudzoziemca) muszą być okazane organowi do wglądu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.

Lista niezbędnych dokumentów: https://paszporty.lodzkie.eu/page/2465,strongspan-style=font-size:18px;zezwolenia-na-pracespanstrong.html

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki