Korzystanie z mobilności długoterminowej

Zezwolenie na pobyt – mobilność długoterminowa

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności udziela się, gdy cudzoziemiec posiada dokument pobytowy z adnotacją „ITC” oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzyma zawiadomienie od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej o zamiarze korzystania przez cudzoziemca  z mobilności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 nr 2094 ze zm. ) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa jednostka przyjmująca cudzoziemca do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:

pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00

W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku.

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca

Opłaty:

Opłata skarbowa 440 zł
|wpłata na konto
Urząd Miasta Łodzi
Getin Noble Bank S.A. w Katowicach, II Oddział Łódź
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
wpłata na konto
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

Należy pamiętać, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Czas załatwienia sprawy:

W związku obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia przewidywany termin wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi w terminie wskazanym w otrzymanym zawiadomieniu.

Niezbędne dokumenty:

1.Wypełniony zgodnie z pouczeniem  formularz wniosku formularz wniosku (123.77 KB) oraz jedna kserokopia wypełnionego wniosku. Wniosek składa i podpisuje jednostka przyjmująca cudzoziemca

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się we wniosku.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
  • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
  • jeśli w przeszłości cudzoziemiec posiadał inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie w uzasadnieniu;
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;

2.Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

 Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3.Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

4..kserokopia karty pobytu z adnotacją „ICT” wydaną przez inne państwo UE,

5.w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji

6.dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7.dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;

8.dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

9.umowa na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę zawarta w formie pisemnej lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

10.wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa niż 70%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane.

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt oraz po uiszczeniu opłaty w kwocie 50,00 zł.

Pamiętaj, że kartę pobytu może cudzoziemiec tylko osobiście !

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Łodzi możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: LINK

Co powinieneś wiedzieć?

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki