Wnioski elektroniczne o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę

Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę jest możliwe za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl w zakładce zatrudnianie cudzoziemców

Aby to zrobić należy posiadać profil zaufany e-PUAP
lub
kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

WAŻNE !

  • W przypadku gdy wnioski zostaną wniesione w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) dokumentów z wyłączeniem informacji: starosty, a w przypadku działania pełnomocników także: oświadczenia o niekaralności i pełnomocnictwa, które dołącza się do sprawy w oryginale.
  • Dokumenty dołączane do sprawy w oryginale można uzupełnić osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • Bieg terminu rozpocznie się od momentu złożenia kompletu dokumentów.

 

UWAGA !

Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dodatkowo wydaje się jeden egzemplarz zezwolenia w formie pisemnej.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki