Uznanie za repatrianta

Tytuł sprawy

Informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach dotyczących uznania za repatrianta

Podstawowe informacje

Podstawa prawna:

 • ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz.U.2017.942).

Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o repatriacji;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a ustawy;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904);
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

Za repatrianta może być uznana również osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy;
 3.  nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a ustawy;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Za repatrianta może być uznana również osoba, która spełnia łącznie następujące warunki”

 1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
 2. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a ustawy;
 3. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz.U.2017.942), osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta składa:

 • wniosek (wzór wniosku o uznanie za repatrianta określa załącznik do rozporządzenia) wraz z fotografią,
 • odpisy aktów stanu cywilnego, wystawione przez organy uprawnione do ich wydania,
 • oryginały lub urzędowo poświadczone kopie innych dokumentów wystawionych przez organy uprawnione do ich wydania, potwierdzających dane i informacje zawarte we wniosku,

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Szczegółowy wykaz dokumentów:

 1. Wypełniony wniosek o uznanie za repatrianta
 2. Życiorys
 3. Jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć fotografię przedstawiającą osobę, której wniosek dotyczy, z zamkniętymi oczami, z innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami, jeżeli wiek lub stan zdrowia tej osoby nie pozwala na wykonanie fotografii spełniającej wcześniej wspomniane wymogi
 4. Decyzja konsula o stwierdzeniu polskiego pochodzenia. Osoba nieposiadająca takiej decyzji dołącza dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Dokumenty te wojewoda przekaże konsulowi właściwemu ze względu na  ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica, w celu wydania decyzji o stwierdzeniu polskiego pochodzenia (nie dotyczy małżonków repatriantów)
 5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 6. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia
 7. Oryginał  odpisu skróconego aktu małżeństwa lub innego dokument określającego stan cywilny
 8. Poświadczona urzędowo kserokopia karty pobytu
 9. Dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej (nie dotyczy małżonków repatriantów)
 10. Dokument potwierdzający źródło utrzymania w Polsce
 11. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
 12. Przy ubieganiu się o uznanie za repatrianta z uwagi na ukończenie szkoły wyższej na terenie Polski należy dołączyć do wniosku również:
 • zaświadczenie, o pobieraniu nauki w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
 • odpis dyplomu.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioskiem może być objęte małoletnie dziecko. W przypadku gdy drugie z jego rodziców nie ubiega się o uznanie za repatrianta do wniosku należy dołączyć:

 • złożone przed konsulem pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie przez osobę małoletnią obywatelstwa polskiego (oświadczenia te mogą być złożone konsulowi za pośrednictwem wojewody), albo
 • wyrok sądu pozbawiający władzy rodzicielskiej drugie z rodziców.

Do wniosku o uznanie za repatrianta obejmującego osobę małoletnią, która ukończyła 16 lat, dołącza się również jej pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego.

Termin załatwienia sprawy

Około 2-4 miesięcy

Miejsce składania wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Spraw Obywatelskich
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok. 016 (budynek E)

Telefon

(+48) 42 664-17-58

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta