Najważniejsze obowiązki, które ciążą na podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 • zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej, uwzględniającej warunki zawarte w zezwoleniu na pracę oraz przedstawienie cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca
 • w przypadku zezwolenia typ C, D, E - dostosowywanie wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90 ust. 7, co najmniej raz w roku
 • przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy
 • informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia
 • zachowanie należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • udostępnienie podmiotom (tj. wojewodzie, naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsulowi, organowi Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej, Straży Granicznej lub Policji) na ich wniosek dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków, o których mowa powyżej - sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których mowa w art. 88d ustawy
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

wzor_powiadomienia_2.docx wzor_powiadomienia_2.docx (20.69 KB)

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki