Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę

 
 
DZIAŁANIE PEŁNOMOCNIKA
W postępowaniach o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik jest wówczas zobowiązany dołączyć do każdego wniosku oryginał pełnomocnictwa.
Brak pełnomocnictwa może stanowić podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

-------

CZYNNOŚĆ WYMAGAJĄCA OSOBISTEGO DZIAŁANIA
Pomimo ustanowienia Pełnomocnika: OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ma być podpisane przez właściwego mocodawcę tj. osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy.
W przypadku reprezentacji wieloosobowej złożenie podpisu pod oświadczeniem powinno być dokonane na osobnych formularzach. Niedopuszczalnym jest złożenie kilku podpisów na jednym dokumencie.


 1. Wypełniony wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Oświadczenie o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Wskazanego oświadczenia nie może podpisać osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie.
 3. powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (56.96 KB)
 4.  Kserokopie dokumentów wymienionych poniżej wraz z oryginałami do wglądu celem uwierzytelnienia tj.:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu wnioskodawca nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z  ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • umowę spółki – w  przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 • umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, C, D lub E
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca
 •  dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.
 •  dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 •  kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 •  dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 •  informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta