Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę

 
 
DZIAŁANIE PEŁNOMOCNIKA
W postępowaniach o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik jest wówczas zobowiązany dołączyć do każdego wniosku oryginał pełnomocnictwa.
Brak pełnomocnictwa może stanowić podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

-------

CZYNNOŚĆ WYMAGAJĄCA OSOBISTEGO DZIAŁANIA
Pomimo ustanowienia Pełnomocnika: OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ma być podpisane przez właściwego mocodawcę tj. osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy.
 
Oświadczenie to dołącza się do każdego wniosku w oryginale.


 1. Wypełniony wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Oświadczenie o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Wskazanego oświadczenia nie może podpisać osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie - PLIK DO POBRANIA PLIK DO POBRANIA (56.96 KB)
 3.  Kserokopie dokumentów wymienionych poniżej wraz z oryginałami do wglądu celem uwierzytelnienia tj.:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu wnioskodawca nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z  ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • umowę spółki – w  przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 • umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, C, D lub E
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca
 •  dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.
 •  dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 •  kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 •  dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 •  informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki