Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę

 
 
DZIAŁANIE PEŁNOMOCNIKA
W postępowaniach o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik jest wówczas zobowiązany dołączyć do każdego wniosku oryginał pełnomocnictwa.
Brak pełnomocnictwa może stanowić podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

-------

CZYNNOŚĆ WYMAGAJĄCA OSOBISTEGO DZIAŁANIA
Pomimo ustanowienia Pełnomocnika: OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ma być podpisane przez właściwego mocodawcę tj. osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy.
 
Oświadczenie to dołącza się do każdego wniosku w oryginale.


 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Oświadczenie o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Wskazanego oświadczenia nie może podpisać osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie - PLIK DO POBRANIA PLIK DO POBRANIA (56.96 KB)
 3. Oryginał informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;
 4. Kserokopie dokumentów wymienionych poniżej wraz z oryginałami do wglądu celem uwierzytelnienia tj.:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu wnioskodawca nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

OPŁATY

 • 50 zł– w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 200 zł- w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy ww. kwot.

Opłatę należy dokonać na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać:

iż dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę oraz imię i nazwisko cudzoziemca dla którego zezwolenie ma być wydane.

Punkty na terenie województwa łódzkiego, w których można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportowy

ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
pok. 11
tel.: 42 664-17-48,
fax: 42 664-17-03
e-mail: praca.cudzoziemcy@lodz.uw.gov.pl

Punkt Paszportowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Szkolna 28B
97-300 Piotrków Trybunalski
pok. 145
tel.: 42 664-12-49
e-mail: karolina.gruchala@lodz.uw.gov.pl

Punkt Paszportowy w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
pok. 225
tel.: 43 827-43-49
e-mail: jolanta.grabia@lodz.uw.gov.pl

Punkt Paszportowy w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
pok. 12
tel.: 46 833-27-83
e-mail: bogumila.marcinkowska@lodz.uw.gov.pl

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki