Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Oświadczenie o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Wskazanego oświadczenia nie może podpisać osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie.
 3. Oryginał informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;
 4. Kserokopie dokumentów wymienionych poniżej wraz z oryginałami do wglądu celem uwierzytelnienia tj.:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu wnioskodawca nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 •  kopię wszystkich wypełnionych stron z  ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • umowę spółki – w  przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 •  dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 •  dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 •  kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 •  dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata - tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 •  umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

OPŁATY

 • 50 zł– w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 •  200 zł- w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy ww. kwot.

Opłatę należy dokonać na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać:

iż dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę oraz imię i nazwisko cudzoziemca dla którego zezwolenie ma być wydane.

Punkty na terenie województwa łódzkiego, w których można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportowy

ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
pok. 11
tel.: 42 664-17-48,
fax: 42 664-17-03
e-mail: praca.cudzoziemcy@lodz.uw.gov.pl

Punkt Paszportowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Szkolna 28B
97-300 Piotrków Trybunalski
pok. 145
tel.: 42 664-12-49
e-mail: karolina.gruchala@lodz.uw.gov.pl

Punkt Paszportowy w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
pok. 225
tel.: 43 827-43-49
e-mail: jolanta.grabia@lodz.uw.gov.pl

Punkt Paszportowy w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
pok. 12
tel.: 46 833-27-83
e-mail: bogumila.marcinkowska@lodz.uw.gov.pl

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta