Najważniejsze informacje dla osób, które chcą zatrudnić cudzoziemca

 

UWAGA !

Samo posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę nie uprawnia go do jej wykonywania!

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę jest uprawniony do wykonywania pracy, jeżeli przebywa w Polsce legalnie na podstawie określonych w ustawie dokumentów.

 

Pytanie

Odpowiedź

Załącznik
do pobrania

Kto ubiega się o wydanie zezwolenia na pracę – Cudzoziemiec czy Podmiot powierzający wykonywanie pracy?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy lub ustanowiony przez niego Pełnomocnik.

UWAGA!

Nowe przepisy (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.) wprowadzają również konieczność złożenia odrębnego oświadczenia o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Wskazanego oświadczenia nie może podpisać osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie.

Przykład pełnomocnictwa Przykład pełnomocnictwa (17.3 KB)

Wzór oświadczenia o niekaralności Wzór oświadczenia o niekaralności (100 KB)

Czy obywatele Unii Europejskiej potrzebują zezwolenia na pracę? Nie. Obywatele Unii Europejskiej mają swobodny dostęp do rynku pracy.  
Czy obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy potrzebują zezwolenia na pracę?

Nie, jeżeli wykonują pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcyw danym roku kalendarzowym na podstawie zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy Oświadczenia.

Tak, w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi pracy w okresie przekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Wzór Oświadczenia Wzór Oświadczenia (54.13 KB)
Czy cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy potrzebują zezwolenia na pracę?

Tak, w określonych ustawą przypadkach.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady:

„Przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę”
 
Co należy zrobić, jeżeli Cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na pracę? Złożyć do wojewody „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz niezbędne dokumenty. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia Wzór wniosku o wydanie zezwolenia (53.51 KB)
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę? Rodzaj potrzebnych dokumentów zależy od typu zezwolenia, o które będzie ubiegał się Pracodawca (należy wybrać spośród A, B, C, D lub E) oraz od typu prowadzonej działalności (np. spółka cywilna wymaga innej dokumentacji niż spółka z o.o.) Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (16.69 KB)
Jaki typ zezwolenia wybrać?

– dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)), z pracodawcą zagranicznym;

D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazane wyżej

 
Do którego wojewody należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

W przypadku zezwolenia typu A i B do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

W  przypadku zezwolenia typu C do wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany.

W  przypadku zezwolenia typu D do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W  przypadku zezwolenia typu E do wojewody właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Gdzie na terenie województwa łódzkiego można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę?

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
pok. 11
tel.: 42 664-17-48,
fax: 42 664-17-03,
e-mail: praca.cudzoziemcy@lodz.uw.gov.pl

W Punkcie Paszportowym w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski
pok. 13
tel.: 44 647-28-44,
e-mail: iwona.kucharska@lodz.uw.gov.pl

W Punkcie Paszportowym w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
pok. 225
tel.: 43 827-43-49,
e-mail: jolanta.grabia@@lodz.uw.gov.pl

W Punkcie Paszportowym w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
pok. 12
tel.: 46 833-27-83,
e-mail: bogumila.marcinkowska@lodz.uw.gov.pl

 
Na jak długo wydawane jest zezwolenie na pracę?

Na okres wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, nie dłuższy jednak niż 3 lata

lub

na okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w przypadku gdy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego kieruje  tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

Wówczas po okresie wykonywania pracy tymczasowej, o którym mowa powyżej, na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Więcej informacji na temat okresu, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę:

http://paszporty.lodzkie.eu/page/4784,okres-waznosci-zezwolenia-na-prace.html

 
Czy zezwolenie na pracę można przedłużyć?

Tak, wówczas należy złożyć „wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności wydanego wcześniej zezwolenia.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę (49.85 KB)

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku (16.72 KB)

Ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę?

50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące,

200 zł - w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy ww. kwot.

Opłatę należy dokonać na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać:

iż dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę oraz imię i nazwisko cudzoziemca dla którego zezwolenie ma być wydane.
 
Jakie obowiązki ciążą na podmiocie, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi?

Do najważniejszych obowiązków należy:

 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w zezwoleniu na pracę;
 • zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
 • informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia;
 • zachowanie należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 

O jakich okolicznościach podmiot, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę?

W jakim terminie ma obowiązek to zrobić?

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 1. cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
 2. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 4. zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy;
 5. cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 6. cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 7. cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.
Wzór powiadomienia Wzór powiadomienia (20.69 KB)
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki