Elektroniczna rezerwacja wizyt - Oddział Cudzoziemców WSOiC ŁUW

Non-EU citizens

EU citizens

Invitations

Collection of documents

Case status check

Permanent residence - Card of the Pole

Regulamin:

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniższych sformułowań należy przez nie rozumieć :

użytkownik – każda osoba pełnoletnia, która zostawia swoje dane lub osoby będącej pod jej opieką prawną bądź osoby upoważniającej, w celu rejestracji wizyty w Oddziale Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rezerwacji Wizyt;

kalendarz wizyt – planowany układ terminów, w których możliwa jest rejestracja wizyty w Oddziale Cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi.

proces rejestracji – jest to proces zainicjowany przez cudzoziemca, opiekuna prawnego cudzoziemca lub osobę upoważnioną, a prowadzący do zarejestrowania wizyty cudzoziemca w Oddziale cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi.

 1. Rezerwacja wizyty jest dobrowolna i możliwa jedynie drogą elektroniczną. Osoby niezarejestrowane nie zostaną przyjęte.

 2. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja. Przyjęcia wniosków odbywają się w dni robocze z wyjątkiem środy.

 3. Do rezerwacji wizyty niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką oraz telefon komórkowy, mający możliwość odbierania SMS-ów i działający w dowolnej sieci operującej w Polsce. Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu i/lub telefonu komórkowego udostępnione zostanie odpowiednio wyposażone stanowisko komputerowe w siedzibie WSOiC ŁUW w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, parter.

 4. Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następniemiesiąc, dzień i godzinę w kalendarzu wizyt. Po wypełnieniu wymaganych pozycji i wybraniu przycisku "Rezerwuj" Użytkownik otrzyma potwierdzenie specjalnym kodem przesyłanym na numer telefonu podany w procesie rejestracji.

 5. Z jednego numeru telefonu można zarezerwować jedną wizytę dziennie (nie dotyczy rezerwacji w sprawach zaproszeń i zezwoleń na pracę).

 6. Rezerwacja jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" (imię i nazwisko osoby, której sprawa będzie załatwiana) nie będą obsługiwane w kolejności wynikającej z elektronicznej rezerwacjiwizyt. W razie konieczności załatwienia kilku spraw należy dokonać rezerwacji dla każdej sprawy osobno.

 7. W przypadku rezerwacji wizyt dotyczących ZEZWOLEŃ NA PRACĘ oraz ZAPROSZEŃ dopuszczalne jest wpisanie danych WNIOSKODAWCY, tj. pracodawcy i zapraszającego w formularzu rezerwacji.

 8. Elektroniczna rezerwacja wizyty skutkuje koniecznością przybycia do Oddziału Cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi w wybranym dniu, miejscu i godzinie. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty.

 9. Rezygnację z wizyty można zgłosić za pośrednictwem formularza rezygnacji wizyty najpóźniej dzień przed zarezerwowaną wizytą.

 10. Próby ingerencji zewnętrznej w prawidłowe działanie elektronicznej rezerwacji wizyt zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.

 11. Rezerwacja wizyty i potwierdzenie jej poprzez wysłanie kodu SMS jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby systemu rezerwacji wizyt w Oddziale Cudzoziemców Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji wizyty w Oddziale Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  4.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  4.2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu i usuwane w tydzień po wizycie w Oddziale Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  6.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rezerwacji wizyty.

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta