Student studiów stacjonarnych

Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności - absolwent

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia. Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 2094) w związku z art. 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 577) wraz z aktami wykonawczymi.
 
Sposób składania wniosku:
 1. Wniosek możesz złożyć poprzez zarezerwowanie terminu wizyty na stronie www.rezerwacje.lodzkie.eu
   
 2. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc wizyt w systemie rezerwacji elektronicznej możesz złożyć wniosek osobiście w siedzibie Urzędu:
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103 , II piętro, pokój 26 w poniedziałek, czwartek, piątek od 8:30 do 14:30 oraz we wtorki od 10:00 do 17:00
   
 3. Wniosek możesz  również wysłać pocztą na adres :
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

Uwaga : Wniosek musisz złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek oraz jedna kserokopia wypełnionego wniosku - wniosek do pobrania wniosek do pobrania (4236.29 KB).
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;wymiary 35 mm x 45 mm;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie będziesz posiadał ważnego dokumentu podróży i nie będziesz miał możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty dodatkowe, które potwierdzają okoliczności wskazane we wniosku:

 1. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów według aktualnego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jeżeli zaświadczenie dotyczy kontynuacji studiów – informację dotyczącą dotychczasowej realizacji toku studiów i zaliczenia przez Ciebie przedmiotów wymaganych programem studiów);
   
 2. dowód opłacenia studiów jeżeli podejmujesz albo kontynuujesz studia odpłatnie lub potwierdzenie zwolnienia z opłaty za studia;
   
 3. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnego i niezaleganiu z opłacaniem składek, polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce z potwierdzeniem uregulowania opłaty;
   
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych  na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego. Dokumenty te muszą być wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ale po wydaniu zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach na rzecz Uczelni.

  Minimalna kwota środków finansowych, które musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania to:
  • 701 zł na każdy miesiąc pobytu dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 528 zł na osobę dla Cudzoziemca prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe .
    
 5. wykazanie ponoszonych kosztów zamieszkania na terytorium RP  na załączonym do wniosku formularzu - wniosek formularza do pobrania wniosek formularza do pobrania (18.09 KB);

Termin załatwienia sprawy:
Jeżeli do wniosku dostarczysz wszystkie niezbędne dokumenty uzasadniające bieganie się o udzielenia zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, decyzję wydaje się w terminie 60 dni od dnia ich doręczenia.   

Odbiór karty pobytu:
Jeżeli już uzyskałeś pozytywną decyzję na pobyt czasowy, aby otrzymać kartę pobytu należy przedstawić potwierdzenie opłaty za kartę pobytu. Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Łódź, ul. Piotrkowska 103, parter, okienko nr 4
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 8:30-14:30 wtorek 10:00 – 17:00

Opłaty:

Opłata skarbowa 340 zł
wpłata na konto
Urząd Miasta Łodzi
Getin Noble Bank S.A. w Katowicach, II Oddział Łódź
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata za wydanie karty pobytu 25 zł
wpłata na konto
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

Inne ważne informacje:

 1. DO WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH OD 27.04.2019r.: Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na stacjonarnych studiach wyższych lub studiach doktoranckich na pierwszym roku udzielamy na okres 15 miesięcy. Jeśli są to studia objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrz unijną, pierwszego zezwolenia udziela się na okres 2 lat. Kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
  Jeżeli kształcenie się na studiach uzasadnia Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udzielamy  na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.
   
 2. Po uzyskaniu tego zezwolenia możesz podjąć pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu będziesz miał adnotację „dostęp do rynku pracy”.
  Ale uwaga! Tego zezwolenia nie mogą uzyskać osoby, które wykonują pracę lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, chyba że ubiegają się o udzielenie kolejnego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach.
   
 3. DO WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH OD 27.04.2019r.: Aby zezwolenie w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych mogło zostać wydane, jednostka, w której podejmujesz studia musi być zatwierdzona na potrzeby przyjmowania cudzoziemców oraz zamieszczona na liście jednostek w dzienniku właściwego ministra. Jeśli jednostka, w której studiujesz jest uczelnią akademicką, zawodową, wojskową, służb państwowych, uczelnią prowadzoną przez kościoły lub związki wyznaniowe – zatwierdzenie takiej jednostki i wpis na listę nie będzie wymagany. Uczulamy zatem na podejmowanie nauki na uczelniach, które nie mają kwalifikacji do przyjmowania studentów z zagranicy!

 4. Urząd będzie sprawdzał Twoje postępy w nauce nawet po wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy – Co semestr! W przypadku braku postępu w nauce zezwolenie będzie cofnięte!
   
 5. Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.
  Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
   
 6. Pieczątkę, którą dostaniesz w paszporcie nie upoważnia do podróży zagranicznych możesz wyjechać, ale żeby wrócić do Polski musisz mieć wizę – jeżeli Twój kraj jest objęty obowiązkiem wizowym.  
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki