Zezwolenie na pobyt czasowy

Pobyt czasowy - zmiany od 12.02.2018 r.

Od 12.02.2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 333).
 

 1. Przepisy rozporządzenia wprowadzają od 27.04.2018 r. nowy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do pobrania: W nowym wzorze wprowadzono m.in. nowy główny cel pobytu, jakim jest przedłużenie pobytu ze względu na pracę sezonową oraz możliwość  wpisania miejsca zamierzonego pobytu cudzoziemca w Polsce, jeżeli przebywa on za granicą, a wniosek składa członek rodziny, do którego on przybywa.

  W załączniku nr 1 do wniosku zmiany dotyczą oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w przedmiocie niekaralności za przestępstwa i wykroczenia. Będzie ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu będzie brakiem formalnym uniemożliwiającym wszczęcie postępowania. Kontynuacja postępowania będzie możliwa dopiero po złożeniu wniosku wraz z załącznikami na właściwych formularzach.

  Od 12.02.2018 r. obowiązuje również odrębny formularz wniosku dla nowych rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy (do pobrania):
 2. W ustawie wprowadzono regulacje dotyczące udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności.

  Ponadto ustawa wprowadza istotne zmiany w procedurach legalizacji pobytu cudzoziemców, obowiązujące do wniosków składanych od 12.02.2018 r., m.in.:
  1. w przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:
   • doprecyzowano, że stroną postępowania jest tylko cudzoziemiec,
   • nie będzie obowiązku składania umowy z podmiotem powierzającym pracę w trakcie postępowania,
   • informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy nie będzie wymogiem formalnym przy składaniu wniosku, będzie ją można uzupełnić w trakcie postępowania, jeżeli będzie wymagana.
   • wprowadzono dodatkowe zwolnienia z obowiązku przedstawienia informacji starosty w przypadku gdy cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
   • wprowadzono możliwość samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną cudzoziemcom przebywającym w Polsce, pod warunkiem złożenia pisemnej zgody członka rodziny, do którego cudzoziemiec przybywa. Zgoda musi zostać dołączona do wniosku.
  3. w przypadku zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
   • wprowadzono wymóg posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego; znajomość języka będzie można wykazać poprzez złożenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej B1, wydawanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwa ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim lub świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą. 

Praca  Studia, nauka, naukowiec

 

Ofiara handlu ludźmi  Duchowny

 

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki