Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 63a ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się cudzoziemcowi, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące.


Termin do złożenia wniosku

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca w tym okresie uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie.

Cudzoziemiec obowiązany jest opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu oznaczonego w wizie lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeśli nie zachował czterdziestopięciodniowego terminu do złożenia wniosku, a postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony nie zostanie zakończone przed upływem tego okresu pobytu.


Właściwość miejscowa

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula.


Wymagane dokumenty

 1. 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (121.62 KB),
 2. 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35x45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. ważny dokument podróży (dwie kserokopie paszportu oraz oryginał do okazania),
 4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 5. potwierdzenie zameldowania,
 6. informacja starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, iż podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 7. umowa o pracę lub przedwstępna umowa o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej 1 roku, określająca m.in. wysokość miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia za pracę brutto,
 8. dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
 9. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,
 10. dokumenty potwierdzające posiadanie zgody właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek uzyskania zgody wynika z odrębnych przepisów,
 11. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. dokument pobytowy z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku, gdy cudzoziemiec zamieszkiwał co najmniej 18 miesięcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie tego dokumentu i zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące (dokument należy okazać do wglądu i dołączyć do wniosku kserokopię tego dokumentu).

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy okazać w oryginałach.


Inne ważne informacje

Cudzoziemiec, który zamieszkiwał przez okres co najmniej 18 miesięcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE” i zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące, występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie później niż w terminie miesiąca od przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63i ustawy o cudzoziemcach).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi rocznie 61 191 zł brutto (§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 779).

Informacja starosty nie jest wymagana, gdy:

 • zawód, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których informacja starosty nie jest wymagana z uwagi na sytuację na lokalnym rynku pracy, w szczególności przy uwzględnieniu liczby zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy,
 • cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę u tego samego podmiotu powierzającego mu wykonanie pracy na tym samym stanowisku lub cudzoziemiec ubiega się o kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w związku z wykonywaniem pracy u tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku,
 • cudzoziemiec był już legalnie zatrudniony na terytorium RP przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 11 lub 12 (pierwsze piętro) w godzinach:
pon., śr., czw., pt.: 8.00-15.45
wt.: 10.00-17.45


Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Okres na jaki udzielane jest zezwolenie

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż dwa lata.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki