Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym fakt udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W okresie swojej ważności karta pobytu stwierdza tożsamość cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go (wraz z dokumentem podróży) do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

Kartę pobytu wydaje wojewoda, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kartę pobytu w przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wydaję się lub odmawia jej wydania komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił tej zgody.


Okres ważności karty pobytu
Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy, ważna jest przez okres udzielonego zezwolenia.

Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały, ważna jest dziesięć lat od dnia jej wydania.

Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ważna jest przez okres pięciu lat od dnia jej wydania.

Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ważna jest przez okres dwóch lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem mu zezwolenia na pobyt stały, ważna jest dziesięć lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ważna jest przez okres pięciu lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ważna jest przez okres dwóch lat od dnia jej wydania.

Wniosek o wydanie kolej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.


Odbiór karty pobytu
Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście. W przypadku małoletniego poniżej trzynastego roku życia, kartę pobytu odbiera przedstawiciel ustawowy lub kurator.


Wymiana karty pobytu
Cudzoziemiec jest zobowiązany wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o wymianę karty:

 • w przypadku zmiany danych w niej zamieszczonych,
 • w przypadku zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty,
 • w przypadku jej utraty,
 • w przypadku jej uszkodzenia,
 • w przypadku przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez (wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które ją przyznało) w dniu (data przyznania ochrony międzynarodowej)”
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Do wniosku o wymianę karty pobytu należy załączyć:

 1. jeden egzemplarz czytelnie wypełnionego
 2. kserokopię dokumentu podróży,
 3. kserokopię poprzednio posiadanej karty pobytu (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania),
 4. dwie aktualne, kolorowe, nieuszkodzone fotografie o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 5. potwierdzenie zameldowania,
 6. dokumenty niezbędne do potwierdzania danych i okoliczności podanych we wniosku
 7. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wymiany karty dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.


Opłata
Za wydanie lub wymianę karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Za wymianę karty pobytu w przypadku jej utraty lub zniszczenia z winy cudzoziemca pobiera się opłatę w wysokości 100 zł. W przypadku kolejnej, zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu, za jej wymianę pobiera się każdorazowo opłatę w wysokości 150 zł.

Opłatę ulgową za wydanie lub wymianę karty pobytu w wysokości 50% pobiera się od cudzoziemców:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP;
 • małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat.

Do pobrania opłaty ulgowej za wydanie lub wymianę karty pobytu należy dostarczyć:

 • zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
 • odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania;
 • dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.


Utrata karty pobytu
W przypadku utraty karty cudzoziemiec zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wojewodę w nieprzekraczalnym terminie trzech dni.

W przypadku odnalezienia karty, zgłoszonej jako utracona, cudzoziemiec zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech dni powiadomić o odnalezieniu karty wojewodę i zwrócić ją, gdy w jej miejsce wydana została już nowa karta.


Zwrot karty pobytu
Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy:

 1. nabył obywatelstwo polskie;
 2. wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
 3. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;
 5. wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 6. wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego albo w dniu w którym decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu stanie się ostateczna , z mocy prawa następuje unieważnienie wizy krajowej, wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę;
 7. wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa z dniem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 8. wydana decyzja o udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z mocy prawa z dniem nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub pisemnego zawiadomienia przez niego organu Straży Granicznej o zrzeczeniu się prawa do korzystania odpowiednio ze zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt stały.

Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo decyzja o której mowa wyżej (pkt 2-8), stała się ostateczna albo wygasła.

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu na podstawie art. 65 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529) niezwłocznie zwraca kartę pobytu zmarłego cudzoziemca organowi, który tę kartę wydał.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.euw godzinach:

 • pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca


Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki