Udział gmin w postępowaniu repatriacyjnym

Osobie, która nie posiada zapewnionego w Rzeczypospolitej Polskiej lokalu mieszkalnego i utrzymania lub miejsca w ośrodku, a spełnia pozostałe warunki do uzyskania wizy krajowej w celu repatriacji, konsul wydaje decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji.

Konsul wydaje wizę krajową w celu repatriacji po przedstawieniu dowodu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej albo zapewnienie miejsca w ośrodku, zwanych dalej "warunkami do osiedlenia się".

Dowodem potwierdzającym posiadanie warunków do osiedlenia się jest dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz oświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Dowodem potwierdzającym zapewnienie warunków do osiedlenia się jest:

 • decyzja Pełnomocnika w sprawie przyznania miejsca w ośrodku;
 • uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie do zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata;
 • oświadczenie obywatela polskiego, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające zobowiązanie do zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Decyzja, uchwała oraz oświadczenie, o których mowa powyżej, zawierają w szczególności wskazanie ośrodka lub lokalu mieszkalnego oraz formy udostępnienia tego lokalu.
 
ZAPEWNIENIE LOKALU MIESZKALNEGO REPATRIANTOWI

Gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą.

W przypadku gdy rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego określonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45 m  2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m  2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1529), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5.

W przypadku gdy rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, dotacja, o której mowa w ust. 1, może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 55 m  2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m  2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5

Dotacja, o której mowa powyżej, jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.

Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do właściwego wojewody.

Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego.

Porozumienie, o którym mowa powyżej, powinno określać w szczególności:

 1. szczegółowy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi;
 2. wysokość i tryb przekazania dotacji należnej gminie zapewniającej lokal mieszkalny;
 3. tryb kontroli podejmowanych przez gminę działań;
 4. sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Repatriantowi nie przysługują roszczenia z tytułu zapewnienia w różnych gminach różnych warunków lokalu mieszkalnego, jeżeli gminy te otrzymały dotację z budżetu państwa.
Gmina spełniająca warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, składa wniosek o udzielenie dotacji do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantowi, nie później jednak niż do dnia 10 września roku budżetowego.

Wniosek określa:

 1. adres lokalu mieszkalnego, który gmina zapewniła repatriantowi, oraz wielkość lokalu, jego wyposażenie, stan techniczny i lokalizację;
 2. formę i termin przekazania lokalu mieszkalnego;
 3. koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego.

Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz.U.2018.1352).

Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.
Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

Wojewoda podpisuje porozumienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku złożenia wniosku zawierającego braki, w terminie 30 dni od dnia uzupełnienia braków.

Wojewoda przekazuje gminie spełniającej warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, dotację w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.
 
PRZEPROWADZENIE PRZEZ GMINĘ REMONTU, ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO LUB WYPOSAŻENIE LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCU OSIEDLENIA SIĘ REPATRIANTA

Gmina może udzielić repatriantowi, na jego wniosek, pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub na wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie gminy, o którym mowa powyżej, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania, o którym mowa powyżej, do wysokości 6000 zł na repatrianta.

Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

Repatriant składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, osobiście do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
Pomocy, o której mowa powyżej, nie udziela się repatriantowi, któremu gmina zapewniła lokal mieszkalny w trybie określonym w art. 21 ustawy.

Gmina, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych lub adaptacyjnych lub wyposażenia, nie później jednak niż do dnia 10 września roku budżetowego.

We wniosku wykazuje się, że przeprowadzenie remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta było uzasadnione, oraz określa się:
    • imię, nazwisko i datę urodzenia repatrianta, którego lokal mieszkalny podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu;
    • datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta;
    • adres, rodzaj i szczegółowy opis lokalu mieszkalnego podlegającego remontowi, adaptacji lub wyposażeniu;
    • określenie zakresu przedmiotowego remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego;
    • imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz datę urodzenia członków najbliższej rodziny repatrianta zamieszkujących wspólnie z repatriantem w lokalu mieszkalnym w dniu zakończenia remontu, adaptacji lub wyposażenia tego lokalu;
    • kalkulację kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego

Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz.U.2018.1352).

Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie gminy, że lokal mieszkalny, który podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu, repatriant uzyskał w trybie innym niż określony w art. 21 ustawy;
 2. dokumenty potwierdzające wysokość kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta poniesionych przez gminę.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

Wojewoda przekazuje gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, dotację celową w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji celowej.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta