Pobyt nielegalny

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 53a ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, jeżeli:

  • przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej,
  • wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej,
  • organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi stwierdza, że cudzoziemiec jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 203 z 01.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 52).


Właściwość miejscowa

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.


Wymagane dokumenty

  1. 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (121.62 KB),
  2. 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35x45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  3. ważny dokument podróży (dwie kserokopie paszportu oraz oryginał do okazania),
  4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
  5. dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy okazać w oryginałach.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 11 lub 12 (pierwsze piętro) w godzinach:
pon., śr., czw., pt.: 8.00-15.45
wt.: 10.00-17.45


Termin załatwienia sprawy

Decyzja w powyższej sprawie wydawana jest przez wojewodę nie później niż w terminie miesiąca od daty wszczęcia postępowania.


Okres na jaki udzielane jest zezwolenie

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostało wydane, lub do podjęcia decyzji o współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, nie dłuższy niż trzy miesiące.


Inne ważne informacje

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w trybie art. 53a ust. 2 pkt 1 nie uprawnia do ubiegania się o zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki