Studia stacjonarne

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej „studiami”, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące.


Termin do złożenia wniosku

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca w tym okresie uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie.

Cudzoziemiec obowiązany jest opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu oznaczonego w wizie lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeśli nie zachował czterdziestopięciodniowego terminu do złożenia wniosku, a postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony nie zostanie zakończone przed upływem tego okresu pobytu.


Właściwość miejscowa

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula.


Wymagane dokumenty

 1. 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (121.62 KB),
 2. 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35x45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. ważny dokument podróży (dwie kserokopie paszportu oraz oryginał do okazania),
 4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 5. potwierdzenie zameldowania,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 7. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia, podpisane przez kierownika jednostki prowadzącej studia lub osoby przez niego upoważnionej oraz dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez tę jednostkę w celu podjęcia lub kontynuowania studiów,
 8. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy okazać w oryginałach.


Inne ważne informacje

Cudzoziemcy zobowiązani są posiadać wskazane niżej minimalne kwoty na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • 800 zł na każdy miesiąc pobytu przez okres 12 miesięcy lub przez cały okres pobytu krótszy niż 12 miesięcy albo równowartość tej kwoty w walutach obcych,
 • dodatkowo 450 zł na członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres 12 miesięcy lub przez cały okres pobytu krótszy niż 12 miesięcy albo równowartość tej kwoty w walutach obcych, jeżeli cudzoziemiec przybył lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu.

Ponadto cudzoziemcy powinni posiadać bilet powrotny do kraju zamieszkania lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju zamieszkania w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

 • 200 zł, gdy przybyli z państwa trzeciego sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską,
 • 500 zł, gdy przybyli z europejskiego państwa trzeciego,
 • 2500 zł, gdy przybyli z państwa trzeciego nieeuropejskiego – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 11 lub 12 (pierwsze piętro) w godzinach:
pon., śr., czw., pt.: 8.00-15.45
wt.: 10.00-17.45


Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Okres na jaki udzielane jest zezwolenie

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na podjęcie lub kontynuację studiów udziela się na okres roku.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki