Łączenie rodzin

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się członkowi rodziny cudzoziemca, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • posiada status uchodźcy,
 • w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • co najmniej dwa lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niż rok,
 • na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17 i 18,
 • na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Za członka rodziny cudzoziemca uważa się (art. 54 ustawy o cudzoziemcach):

 • osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim, uznanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dziecko przysposobione,
 • małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską,
 • małoletnie dziecko współmałżonka cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym sprawuje on faktycznie władzę rodzicielską. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, przebywającego na terytorium RP bez opieki, uważa się także wstępnego w linii prostej.


Termin do złożenia wniosku

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca w tym okresie uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie.

Cudzoziemiec obowiązany jest opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu oznaczonego w wizie lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeśli nie zachował czterdziestopięciodniowego terminu do złożenia wniosku, a postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony nie zostanie zakończone przed upływem tego okresu pobytu.


Właściwość miejscowa

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula.


Wymagane dokumenty

 1. 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (121.62 KB),
 2. 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35x45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. ważny dokument podróży (dwie kserokopie paszportu i oryginał do okazania),
 4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 5. potwierdzenie zameldowania,
 6. dokument stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać (np. akt własności, umowa najmu). Za tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca,
 7. dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. Uważa się, że koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
 8. akt własności lokalu mieszkalnego,
 9. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, np. umowa o pracę,
 10. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 11. odpis aktu małżeństwa wydany przez władze kraju, w którym został zawarty związek małżeński (jeżeli wniosek dotyczy współmałżonka),
 12. odpis aktu urodzenia dziecka cudzoziemca (jeżeli wniosek dotyczy dziecka),
 13. zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 14. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy okazać w oryginałach.


Inne ważne informacje

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na łączenie rodzin udziela się na wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, z tym że do udzielenia zezwolenia małoletniemu dziecku, jest wymagana zgoda osób, które sprawują nad nim władzę rodzicielską.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 11 lub 12 (pierwsze piętro) w godzinach:
pon., śr., czw., pt.: 8.00-15.45
wt.: 10.00-17.45


Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Okres na jaki udzielane jest zezwolenie

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na okres, na jaki udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi, do którego zamierza przybyć lub przybył w celu połączenia z rodziną, a jeżeli cudzoziemiec ten posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej na okres dwóch lat.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki