Małżeństwo z obywatelem polskim

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego, jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące.


Termin do złożenia wniosku

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca w tym okresie uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie.


Właściwość miejscowa

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula.


Wymagane dokumenty

 1. 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (121.62 KB),
 2. 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35x45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. ważny dokument podróży (dwie kserokopie paszportu oraz oryginał do okazania),
 4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 5. potwierdzenie zameldowania,
 6. aktualny odpis aktu małżeństwa, wydany przez władze kraju, w którym związek małżeński został zawarty,
 7. kserokopia dowodu osobistego małżonka.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy okazać w oryginałach.


Inne ważne informacje

Organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi bada szczegółowo okoliczności uzasadniające jego przebywanie na terytorium Polski, w szczególności, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby którakolwiek z wymienionych niżej przyczyn:

 • okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie inny niż deklarowany,
 • stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie, podlegające obowiązkowemu leczeniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, ze zm.), lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie,
 • nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103 w pokoju 11 lub 12 (pierwsze piętro) w godzinach:
pon., śr., czw., pt.: 8.00-15.45
wt.: 10.00-17.45


Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Okres na jaki udzielane jest zezwolenie

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż dwa lata.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki