Polski dokument tożsamości cudzoziemca

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:

 • małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;
 • osobie posiadającej zaświadczenie o tym, ze jest ofiarą handlu ludźmi;
 • cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;

Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, polski dokument tożsamości cudzoziemca może byś wydany, jeżeli cudzoziemiec nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Właściwość miejscowa
Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydaje lub odmawia jego wydania, wymienia lub odmawia jego wymiany wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.


Wymagane dokumenty

 1. egzemplarz wypełnionego wniosku,
 2. 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku,
 4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.


Opłaty za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 • 50 zł - za wydanie i wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • 100 zł - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zniszczenia,
 • 150 zł - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zniszczenia.


Opłaty ulgowe - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca pobiera się 50% opłat od cudzoziemców:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę dokumentu nie mieli ukończonych 16 lat.


Inne ważne informacje

 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca jest ważny przez okres jednego roku od dnia wydania,
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie potwierdza jego obywatelstwa,
 • Dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy, Posiadanie przez cudzoziemca polskiego dokumentu tożsamości, nie zwalnia go z obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.


Odbiór polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać ww. dokument osobiście. W przypadku małoletniego poniżej trzynastego roku życia, polski dokument tożsamości cudzoziemca odbiera przedstawiciel ustawowy lub kurator.


Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski dokument podróży dla cudzoziemca w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
 • uszkodzenia dokumentu,
 • utraty dokumentu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.


Zwrot polskiego dokumentu podróży
Cudzoziemiec zwraca polski dokument tożsamości cudzoziemca organowi, gdy:

 1. nabył obywatelstwo polskie;
 2. wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu.

Cudzoziemiec zwraca polski dokument tożsamości cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo decyzja stwierdzeniu nieważności tego dokumentu stała się ostateczna.


Utrata polskiego dokumentu podróży
W przypadku utraty dokumentu cudzoziemiec zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wojewodę w nieprzekraczalnym terminie trzech dni.

W przypadku odnalezienia polskiego dokumentu podróży, zgłoszonego jako utracony, cudzoziemiec zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech dni powiadomić o odnalezieniu dokumentu wojewodę i zwrócić go, gdy w jej miejsce wydany został już nowy dokument.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:

 •  pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki