Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca

Zgodnie z art. 267 ustawy o cudzoziemcach tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi zamierzającemu powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy:

 1. cudzoziemcowi udzielono:
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • ochrony uzupełniającej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. cudzoziemcowi nadano status uchodźcy.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec:

 • podlega relokacji lub przesiedleniu;
 • zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w okresie swojej ważności uprawnia cudzoziemca:

 • któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych; podlegającemu relokacji albo przesiedleniu – do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • który zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium – do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres w nim oznaczony, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

Właściwość miejscowa
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje lub odmawia jego wydania:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – komendant placówki Straży Granicznej;
 • poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – konsul.


Wymagane dokumenty

 1. egzemplarz wypełnionego wniosku,
 2. 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku,
 4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.


Opłaty za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży
50 PLN za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.euw godzinach:

 •  pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca

Termin załatwienia sprawy
Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki