Polski dokument podróży dla cudzoziemca

Zgodnie z art. 252 ustawy o cudzoziemcach polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono: zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Właściwość miejscowa
Wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.


Wymagane dokumenty

 1. egzemplarz wypełnionego wniosku,
 2. 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 3. dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (kserokopia oraz oryginał do wglądu),
 4. kserokopia karty pobytu,
 5. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące,
 6. decyzja administracyjna udzielająca ochrony uzupełniającej, zezwolenia na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. dokument potwierdzający brak możliwości wydania dokumentu podróży w kraju pochodzenia, np. zaświadczenie z ambasady,
 8. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.


Opłaty za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży

 • 100 PLN za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • 200 PLN za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży,
 • 300 PLN za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży.


Inne ważne informacje

 • polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres jednego roku,
 • polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia, w okresie jego ważności, do wielokrotnego przekraczania granicy,
 • posiadanie polskiego dokumentu podróży nie zwalnia cudzoziemca od obowiązku podjęcia działań w celu uzyskania dokumentu podróży,
 • cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście polski dokument podróży dla cudzoziemca, a w przypadku małoletniego poniżej trzynastego roku życia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.


Wymiana polskiego dokumentu podróży
Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski dokument podróży dla cudzoziemca w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
 • uszkodzenia dokumentu,
 • utraty dokumentu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.


Zwrot polskiego dokumentu podróży
Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca organowi, który go wydał, gdy:

 1. nabył obywatelstwo polskie;
 2. wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
 3. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 4. wydano decyzję o pozbawieniu go ochrony uzupełniającej;
 5. otrzymał dokument podróży.

Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego, doręczono mu dokument podróży, decyzja o której mowa wyżej (pkt 2-4) stała się ostateczna.


Utrata polskiego dokumentu podróży
W przypadku utraty dokumentu cudzoziemiec zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wojewodę w nieprzekraczalnym terminie trzech dni.

W przypadku odnalezienia polskiego dokumentu podróży, zgłoszonego jako utracony, cudzoziemiec zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech dni powiadomić o odnalezieniu dokumentu wojewodę i zwrócić go, gdy w jej miejsce wydany został już nowy dokument.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:

 • pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki