Prawo stałego pobytu obywatela UE oraz członka jego rodziny

Podstawa prawna

Zasady i warunki wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

Prawo stałego pobytu

Po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu.

Pobyt nieprzerwany

Pobyt uważa się za nieprzerwany, w przypadku, gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż ww. określony z powodu odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż dwanaście kolejnych miesięcy.

Właściwość miejscowa

Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się na jego wniosek dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody, właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.

Wymagane dokumenty

Obywatel UE, który ubiega się o prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć:

 1. 2 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wniosku o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (101.33 KB),
 2. kserokopię ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo,
 3. 5 aktualnych fotografii, które spełniają następujące wymagania:
  • są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • mają wymiary 4,5 cm x 3,5 cm;
  • zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiają twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
  • przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  • przedstawiają cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 4. potwierdzenie zameldowania,
 5. dokumenty potwierdzające pięcioletni nieprzerwany pobyt na terytorium RP.


Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu jest ważny 10 lat.

Obywatel UE obowiązany jest wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z wnioskiem o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w przypadku zmiany danych w nich zamieszczonych, uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza lub upływu terminu ważności. Do wniosku o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu dołącza się posiadany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, dwie fotografie, kserokopię dokumentu podróży oraz aktualne zameldowanie.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 33  (III piętro) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu (zakładka: rezerwacja wizyt dla obywateli krajów z UE) w godzinach:
pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
lub do jednego z Oddziałów Paszportowych w:
Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 225, tel. +43 827-43-49),
Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, pokój 12c, tel. +46 833-27-83),
bądź Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13, tel. + 44 647-28-44)

Termin załatwienia sprawy

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Kontakt:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Oddział Cudzoziemców
  ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
  (+48) 42 644-17-08
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki