Pobyt obywatela UE oraz członka jego rodziny będącego obywatelem UE powyżej trzech miesięcy

Podstawa prawna

Zasady i warunki wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż trzy miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować swój pobyt.

Prawo pobytu

Obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli:

 • jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski,
 • jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny,
 • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • jest małżonkiem obywatela polskiego,
 • posiada przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku obywateli UE w stosunku do których mają zastosowanie ograniczenia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych.

Właściwość miejscowa i termin do złożenia wniosku

Wniosek o zarejestrowane pobytu obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Wymóg osobistego stawiennictwa nie dotyczy małoletniego.

Wymagane dokumenty

Obywatel Unii Europejskiej, który ubiega się o wydanie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej zobowiązany jest złożyć:

 1. 2 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny obywatela Unii Europejskiej  wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (99.68 KB),
 2. kserokopię ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

oraz w zależności od przesłanki pobytu:

 1. praca  - pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub
 2. działalność gospodarcza - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
 3. studia   - zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia oraz skierowanie na szkolenie zawodowej oraz
  • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie lub
 4. małżeństwo - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim;
 5. inne okoliczności:  - dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;

Ponadto członek rodziny obywatela UE posiadającego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, który dołącza do obywatela UE powinien złożyć:

 1. 2 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej ,
 2. kserokopię ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 5. zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej,
 6. wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 33  (III piętro) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu (zakładka: rezerwacja wizyt dla obywateli krajów z UE) w godzinach:
pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
lub do jednego z Oddziałów Paszportowych w:
Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 225, tel. +43 827-43-49),
Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, pokój 12c, tel. +46 833-27-83),
bądź Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13, tel. + 44 647-28-44)

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

Obywatelowi UE, którego pobyt został zarejestrowany, wojewoda wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.

Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

Obywatel UE jest obowiązany wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z wnioskiem o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w przypadku zmiany danych w nim zamieszczonych lub zniszczenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Kontakt:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Oddział Cudzoziemców
  ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
  (+48) 42 644-17-08
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki