Pobyt członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE powyżej trzech miesięcy

Podstawa prawna

Zasady i warunki wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż trzy miesiące, członek rodziny obywatela Unii Europejskiej jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Prawo pobytu

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE:

 • który jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski lub jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny, rozciąga się na członka rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, rozciąga się na małżonka i dziecko pozostające na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka, dołączających do niego lub przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściwość miejscowa i termin do złożenia wniosku

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Wymóg osobistego stawiennictwa nie dotyczy małoletniego.

Wymagane dokumenty

Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, który ubiega się o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej zobowiązany jest złożyć:

 1. 2 egzemplarze wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE wypełnionego w języku polskim wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE wypełnionego w języku polskim (100.74 KB),
 2. kserokopię dokumentu podróży cudzoziemca,
 3. aktualnych fotografii, które spełniają następujące wymagania:
  • są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • mają wymiary 4,5 cm x 3,5 cm;
  • zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiają twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
  • przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  • przedstawiają cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 4. potwierdzenie zameldowania,
 5. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa – w przypadku małżonka,
 7. dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej – w przypadku zstępnego,
 8. dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej – w przypadku wstępnego,
 9. dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. dowód potwierdzający posiadanie środków wystarczających do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium RP jest krótszy niż 5 lat - dokument ten jest ważny przez okres zamierzonego pobytu obywatela UE.

Wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE podlega wymianie w przypadku:

 • zmiany danych w niej zamieszczonych,
 • zniszczenia,
 • zmiany wyglądu jej posiadacza utrudniającej ustalenie jego tożsamości,
 • upływu terminu ważności.

W przypadku utraty karty pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nową kartę. Wymiana lub wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE następuje niezwłocznie na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w pokoju 33  (III piętro) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu (zakładka: rezerwacja wizyt dla obywateli krajów z UE) w godzinach:
pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
lub do jednego z Oddziałów Paszportowych w:
Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 225, tel. +43 827-43-49),
Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, pokój 12c, tel. +46 833-27-83),
bądź Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13, tel. + 44 647-28-44)

Termin załatwienia sprawy

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Kontakt:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Oddział Cudzoziemców
  ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
  (+48) 42 644-17-08
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta