Przedłużenie wizy

Podstawa prawna


Przedłużenie wizy krajowej

Wojewoda może przedłużyć wizę krajową jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 • zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,
 • okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 • nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.


Przedłużenie wizy Schengen

Obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen

Wojewoda przedłuża wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy wykaże, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

Fakultatywne przedłużenie wizy Schengen

Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.

Wiza może być przedłużona tylko jeden raz.


Termin do złożenia wniosku

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej, jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co najmniej trzy dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej.

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przedłużenie wizy wniosek o przedłużenie wizy (90.99 KB),
 2. aktualna kolorowa fotografia nieuszkodzona, wyraźna, o wymiarach 45x35 mm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby,
 3. dokument podróży, który spełnia następujące kryteria: okres jego ważności upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy, zawiera przynajmniej dwie wolne strony, został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat (1 kserokopia, oryginał do wglądu),
 4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o przedłużenie wizy,
 5. dokumenty potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku wizy krajowej,
 8. podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w przypadku przedłużenia wizy Schengen,
 9. aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
 10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy okazać w oryginałach.


Opłaty

 • za przedłużenie wizy krajowej – 406 PLN,
 • za fakultatywne przedłużenie wizy Schengen – 30 EUR (przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy),
 • bezpłatnie - obligatoryjne przedłużenie wizy.


Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:

 • pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00 
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz złożenia odcisków linii papilarnych
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku w tym złożenia odcisków linii papilarnych wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca


Termin załatwienia sprawy

Wojewoda powinien wydać decyzję w sprawie przedłużenia wizy przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie, jeżeli wniosek o jej przedłużenie został złożony w terminie trzech dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Termin podjęcia decyzji w sprawie wynosi co najmniej trzy dni od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki