Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.*

* Nie dotyczy małoletniego cudzoziemca poniżej 16 roku życia.

Uwaga! Cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu , ochrony czasowej lub abolicję nie mogą otrzymać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.Termin do złożenia wniosku

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie conajmniej 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Właściwość miejscowa

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt rezydenta długoterminowego UE do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.


Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku

 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 640 zł

 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

 3. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać (np. akt własności, umowa najmu). Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwa cudzoziemca,

 4. dokumenty potwierdzający nieprzerwany pięcioletni pobyt w Polsce (kserokopie wiz oraz zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony),

 5. zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny w Polsce,

 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

 7. potwierdzenie zameldowania,

 8. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

 9. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnych i regularnych źródeł dochodu,

 10. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

 11. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - za ostatnie 2 lata) lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej okresy (dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie).

 12. do wniosków złożonych od dnia 12.02.2018r. - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

  • urzędowe poświadczenie znajomości języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 lub

  • świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim lub

  • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Celem potwierdzenia stabilnych i regularnych źródeł dochodu, cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć:

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • deklaracje PIT o wysokości osiąganych dochodów za okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku.

Cudzoziemiec prowadzący spółkę obowiązany jest złożyć:

 • akt notarialny założenia spółki,

 • aktualny wypis z KRS lub rejestru handlowego,

 • deklaracje PIT i CIT o wysokości dochodów osiąganych przez firmę za okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku.

Cudzoziemiec zatrudniony obowiązany jest złożyć:

 • zezwolenia na pracę z okresu pięciu lat,

 • umowy o pracę z okresu pięciu lat,

 • promesę zatrudnienia na kolejne lata,

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.


Inne ważne informacje

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może wezwać wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązania do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego jak i interesu strony.


Miejsce składania dokumentów
 

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienko od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:

 • pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
 • W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz złożenia odcisków linii papilarnych
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków formalnych wniosku w tym złożenia odcisków linii papilarnych wskazany jest w wezwaniu wysłanym pocztą do cudzoziemca

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Okres na jaki udzielane jest zezwolenie

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się na czas nieoznaczony.


Karta pobytu

Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest ważna pięć lat. Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu przysługuje stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki