Tabela opłat

 

TYTUŁEM

KWOTA

FORMA

Od złożonego wniosku

Zwolniony z opłaty skarbowej

Od każdego załącznika

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

Wpłata na konto:

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania

GETIN Bank SA w Katowicach
II Oddział w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Wpłat można dokonywać przelewem internetowym, na poczcie, w banku, w ajencjach/agencjach
bankowo-finansowych oraz bezpośrednio w kasie
Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 153, pok. 219, czynne: pn., śr., czw., pt. 8.00-15.00; wt. 9.00-16.00)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, prokury

17 zł

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

27 zł

Za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy

340 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i pracę

 

440 zł

Zezwolenie na  pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 170 zł

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 181 ust. 1

wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 3
2) pkt 2

85 zł

340 zł

Za udzielenie zezwolenia na pobyt stały

640 zł

Posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt stały

Za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

640 zł

Za przedłużenie wizy Schengen

równowartość 30 EURO

Wydanie lub wymiana karty pobytu

50 zł (opłata ulgowa 25 zł)*

Wpłata na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

NBP O/O Łódź

88101013710097002231000000

Wpłat można dokonywać przelewem internetowym, na poczcie, w banku, w ajencjach/agencjach bankowo-finansowych oraz bezpośrednio w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
(Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, pok. 319, czynne: pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00; wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00)

Wydanie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie lub wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Zwolniony z opłaty

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

Zwolniony z opłaty

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

100 zł

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

200 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

300 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

50 zł

Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

50 zł

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

50

Wymiana dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie zezwolenia na pracę  w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres nie przekraczający 3 miesięcy 50 zł
Wydanie zezwolenia na pracę  w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres przekraczający 3 miesięc 100 zł
Wydanie zezwolenia na pracę  w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi  200 zł


W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy ww. kwot.


* Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki