Ważne komunikaty

Członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny są uprawnieni do ulgi w opłacie paszportowej

Z dniem 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne posiadające ważną Kartą Dużej Rodziny zapłacą mniej za dokument paszportowy.

Ulga 75% w opłacie paszportowej przysługuje dzieciom do 13-go roku życia - opłata 15 zł
Ulga 75% w opłacie paszportowej dla dzieci powyżej 13-go roku życia, (młodzież ucząca się do 25-go życia) - opłata 35 zł
Ulga 50% w opłacie paszportowej dla rodziców i ich współmałżonków – opłata 70 zł
 

W dniu 10 października 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Z dniem 10 października 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 1038), która dostosowuje prawo polskie do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).

Ustawa dostosowuje przepisy ustawy o dokumentach paszportowych, do wynikającego z art. 1 pkt 2a lit a rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 zwolnienia dzieci do 12 roku życia z pobierania odcisków palców w taki sposób, że w art. 18 ustawy o dokumentach paszportowych określającym dane jakie powinny się znajdować w dokumencie paszportowym zróżnicowaniu ulega katalog tych danych w zależności od wieku posiadacza paszportu.

Ustawa dostosowuje także przepisy polskie w zakresie wydawania paszportów tymczasowych. Rozporządzenie unijne w art. 1 pkt 2b dopuszcza wydawanie paszportów tymczasowych osobom, od których fizycznie i chwilowo niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców. Ustawa rozszerza zatem określony w art. 23 katalog przypadków, w których można wydać paszport tymczasowy, poprzez dodanie przesłanki związanej z brakiem możności pobrania odcisków któregokolwiek z palców, z zastrzeżeniem że przeszkoda ta musi mieć charakter czasowy.


Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport możemy złożyć w dowolnym dowolnym punkcie paszportowym

W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsza zmiana przepisów dotyczy zmiany właściwości wydawania paszportów i paszportów tymczasowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.

Ponadto zmiana ustawy umożliwia obywatelom ubieganie się o wydanie paszportu tymczasowego w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (np. nieplanowana podróż służbowa). portowych (np. odmowy wydania dokumentu, czy unieważnienia dokumentu), stosuje się przepisy dotychczasowe.


Obowiązek posiadania dokumentu tożsamości w strefie Schengen

Obywatel państwa członkowskiego obszaru Schengen, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musi okazywać dokumentów podróży, tj. paszportu lub dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak, że podróżowanie po obszarze Schengen odbywa się na takich samych zasadach jak podróżowanie tylko po własnym kraju. Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które przebywając wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mają obowiązku posiadania dokumentu tożsamości. Niemniej jednak, w sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport.


Wydłużenie terminu ważności paszportów dla dzieci w wieku poniżej 5 lat

Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia są ważne przez 5 lat.

Do 10 sierpnia 2012 r. dzieciom do 5 roku życia były wydawane paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności.


Od 26 czerwca 2012 r. straciły ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, muszą posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca 2012 r. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Od 26 czerwca 2012 r. straciły ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców. Od tego dnia dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży – dowód osobisty. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.


Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje bezwizowy wjazd obywateli polskich do Kanady tylko na podstawie paszportu biometrycznego

Zwolnienie z obowiązku uzyskania wizy na pobyt czasowy dotyczy jedynie posiadaczy polskich paszportów biometrycznych (tj. paszportów polskich wydanych od 28 sierpnia 2006 r., w których w formie elektronicznej umieszczony jest wizerunek twarzy, a od 29 czerwca 2009 r. dodatkowo w formie elektronicznej umieszczone są odciski palców posiadacza dokumentu paszportowego).

Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Polski posiadających paszporty biometryczne nie gwarantuje prawa wjazdu do Kanady. Wszystkie osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren tego kraju.

Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady Kanady w Warszawie.

http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/offices-bureaux/contact_visas_contactez.aspx?lang=pol&view=d


Wiza do USA

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do możliwości ubiegania się o wizę do USA na podstawie paszportu, wydanego wg wzoru obowiązującego przed 28 sierpnia 2006 r., Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie wyjaśnia, że wymóg posiadania paszportu biometrycznego dotyczy wyłącznie obywateli tych państw, które ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej mają podpisaną umowę o ruchu bezwizowym.


Dokumenty podróży dla dzieci

Planując wyjazd dziecka należy pamiętać o obowiązku posiadania dokumentu poświadczającego tożsamość i obywatelstwo polskie. W krajach Unii Europejskiej obowiązuje dokument paszportowy lub dowód osobisty. Poza krajami Unii, małoletni powinien legitymować się dokumentem paszportowym.


Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierają drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.


Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

Od 22 czerwca 2009 r. w kraju, a od 29 czerwca 2009 r. – poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze.

Punkty paszportowe są wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych udzielają wszelkich niezbędnych informacji i służą pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport. Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta i tylko nieznacznie wydłuży załatwianie sprawy paszportowej.

Odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu, jako element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne).

Odciski palców nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. – bez względu na ich rodzaj - zachowają ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2005 r. utraci ważność dopiero w 2015 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.


Kiedy należy wymienić paszport na nowy


Paszport należy wymienić w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowy (w terminie 30 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę danych, a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni);
  • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy;
  • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  • zniszczenia dokumentu paszportowego w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony;
  • upływu terminu ważności, na który został wydany.

Uwaga!

W przypadku zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące (art. 37).

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268).


Kiedy należy wymienić dowód osobisty na nowy

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed Konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby (w kraju - niezwłocznie, za granicą - w terminie 3 miesiące);
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego (w terminie nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r., o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2006 r. Nr 139, poz 993 z późniejszymi zmianami).


Pamiętaj o szkole!

Wyjeżdżając za granicę na długo pamiętaj o szkole dla swojego dziecka.


W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Apamitaj-o-szkole&catid=47%3Amodzie-i-zagranica-wspopraca-midzynarodowa-wyjedajcy-i-powracajcy-z-zagranicy&Itemid=73 przygotowało materiały, które informują rodziców, o co powinni zadbać zanim opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku kontynuowanie nauki poza granicami kraju.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki