Paszport dla osoby, która utraciła ważny paszport

Tytuł sprawy Paszport dla osoby, która utraciła ważny paszport
Dodatkowe informacje
 • Przez utratę dokumentu paszportowego rozumie się fizyczną utratę dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, która nastąpiła w szczególności w wyniku zagubienia lub przestępstwa.
 • Przez zniszczenie dokumentu paszportowego rozumie się zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
 • Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy.
 • Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.
 • Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.
 • Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.
 • Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.
Wymagane dokumenty
 1. Wzór oświadczenia woli dot. utraty paszportu Wzór oświadczenia woli dot. utraty paszportu (65.56 KB)
 2. Dokumenty wymienione na następujących stronach:
Opłaty Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

(wpłaty należy dokonać na następujący nr rachunku bankowego:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88101013710097002231000000)
Termin załatwienia sprawy Do 28 dni (liczone od daty złożenia wniosku)
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-14 lub (+48) 42 664-17-15
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
 
Punkty realizacji zadań paszportowych na terenie województwa łódzkiego (patrz: Punkty realizacji zadań paszportowych)
Telefon tel.: (+48) 42 664-17-14, 42 664-17-15
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00
Osoba prowadząca sprawę Pracownicy oddziału paszportowego
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.
Akty prawne Podstawowe akty prawne w sprawach paszportowych
Uwagi
 • Przy składaniu wniosku paszportowego nie są honorowane dowody osobiste uszkodzone lub zawierające nieaktualne dane.
 • Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
 • Paszport może zostać odebrany wyłącznie przez tę osobę, na której nazwisko został wystawiony.
 • Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców można kierować na adres poczty elektronicznej: so@lodz.uw.gov.pl.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta