Paszport dla dziecka pomiędzy 13 a 18 rokiem życia

Tytuł sprawy Paszport dla dziecka między 13 a 18 rokiem życia
Dodatkowe informacje Poniższe informacje przeznaczone są dla osób, zainteresowanych uzyskaniem paszportu dla dziecka między 13 a 18 rokiem życia.
Wymagane dokumenty
 1. Obydwoje rodzice z dowodami osobistymi – niezniszczonymi, wystawionymi na aktualnie używane nazwisko. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu jest wymagana obecność małoletniego.
 2. Dotychczasowy dokument paszportowy osoby małoletniej (o ile był wystawiony).
 3. Jedna fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
Opłaty

70 zł opłata ulgowa; okazać należy dokument potwierdzający prawo do ulgi (uczniowie zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji szkolnej), w przeciwnym wypadku 140 zł

opłata ulgowa dla dzieci objętych Kartą Dużej Rodziny - 35 zł

(wpłaty należy dokonać na następujący nr rachunku bankowego:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88101013710097002231000000)

Termin załatwienia sprawy Do 28 dni (liczone od daty złożenia wniosku)
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-14 lub (+48) 42 664-17-15
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
 
Punkty realizacji zadań paszportowych na terenie województwa łódzkiego (patrz: Punkty realizacji zadań paszportowych)
Telefon tel.: (+48) 42 664-17-14, 42 664-17-15
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00
Osoba prowadząca sprawę Pracownicy oddziału paszportowego
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.
Akty prawne Podstawowe akty prawne w sprawach paszportowych
Uwagi
 • W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
 • W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
 • Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
 • Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.
 • Paszport wydany małoletniemu, który ukończył 13 lat a nie ukończył 18 lat, jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 • Informacje o stanie realizacji wniosku paszportowego dostępne są w godzinach pracy Wydziału pod numerem telefonu: 42 664-17-38 (informacje o etapie realizacji wniosku zostanie udzielona po przeprowadzeniu weryfikacji wyłącznie temu rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka, dla którego dziecka paszport ma być/jest wystawiony).
 • Przy składaniu wniosku paszportowego nie są honorowane dowody osobiste (rodziców, opiekunów) zniszczone lub zawierające nieaktualne dane.
 • Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
 • Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców można kierować na adres poczty elektronicznej: so@lodz.uw.gov.pl.
Pliki do pobrania Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby między 13-18 rokiem życia Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby między 13-18 rokiem życia (159.24 KB)
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta