Paszport dla dziecka do 13 roku życia

Tytuł sprawy Paszport dla dziecka do 13 roku życia
Dodatkowe informacje Poniższe informacje przeznaczone są dla osób, zainteresowanych uzyskaniem paszportu dla dziecka do 13 roku życia.
Wymagane dokumenty
 1. Obydwoje rodzice z dowodami osobistymi - niezniszczonymi, wystawionymi na aktualnie używane nazwisko. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu jest wymagana obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.
 2. Obecność dziecka do 5 roku życia nie jest wymagana.
 3. Ważny dokument paszportowy dziecka (o ile był wystawiony).
 4. Jedna fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 5. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
Opłaty

60 zł (normalna)
ulgowa (50%) opłata 30 zł – przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego oraz uczniom - uczniowie zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji szkolnej

ulgowa (75%) przysługuje dzieciom do 13 roku życia objętych Kartą Dużej Rodziny - 15 zł                         

(wpłaty należy dokonać na następujący nr rachunku bankowego:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88101013710097002231000000)

Termin załatwienia sprawy Do 28 dni (liczone od daty złożenia wniosku)
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-14 lub (+48) 42 664-17-15
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
 
Punkty realizacji zadań paszportowych na terenie województwa łódzkiego (patrz: Punkty realizacji zadań paszportowych)
Telefon tel.: (+48) 42 664-17-14, 42 664-17-15
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00
Osoba prowadząca sprawę Pracownicy oddziału paszportowego
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.
Akty prawne Podstawowe akty prawne w sprawach paszportowych
Uwagi
 • W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
 • W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • Obecność dziecka powyżej 5 roku życia jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niego dokumentu paszportowego. Obecność dziecka poniżej 5 roku życia nie jest wymagana.
 • Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
 • Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
 • Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.
 • Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 • Informacje o stanie realizacji wniosku paszportowego dostępne są w godzinach pracy Wydziału pod numerem telefonu: 42 664-17-38 (informacje o etapie realizacji wniosku zostanie udzielona po przeprowadzeniu weryfikacji wyłącznie temu rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka, dla którego dziecka paszport ma być/jest wystawiony).
 • Przy składaniu wniosku paszportowego nie są honorowane dowody osobiste (rodziców, opiekunów) zniszczone lub zawierające nieaktualne dane.
 • Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
 • Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców można kierować na adres poczty elektronicznej: so@lodz.uw.gov.pl.
Pliki do pobrania Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka do 13 roku życia Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka do 13 roku życia (164.51 KB)
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta