Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wniosek o wydanie paszportu opublikowany jest na stronach www lub czy istnieje możliwość otrzymania tego wniosku w wersji elektronicznej (np. na adres poczty elektronicznej)?
  Wnioski o wydanie paszportu drukowane są (dwustronnie) na papierze o zwiększonej gramaturze i posiadają określony format (różny od formatu A4). Zachowanie określonych "parametrów technicznych" tych druków jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich archiwizowania i dlatego - w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień - wzoru wniosku (o wydanie paszportu) z zasady nie publikuje się w Internecie i nie udostępnia się go w wersji elektronicznej. Wniosek o wydanie paszportu można pobrać w każdym z punktów, w których realizowane są zadania paszportowe na terenie województwa łódzkiego.
   
 2. Czy wniosek mogę złożyć/czy mogę odebrać paszport za pośrednictwem osób trzecich (członka rodziny, znajomego, pełnomocnika)?
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268) - złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście.
   
 3. Czy w sprawach paszportowych honorowane są potwierdzenia przelewu, wygenerowane przez internetowe serwisy bankowe?
  Tak. W sprawach paszportowych honorowane są potwierdzenie wykonania przelewu wygenerowane elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami) nie wymagają podpisu ani stempla banku. Przelewy przez Internet powinny być wykonywane z wyprzedzeniem, które w momencie składania wniosku o paszport pozwoli na zweryfikowanie wpływu środków na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Dokonując wpłaty za paszport za pośrednictwem Internetu należy pamiętać, aby w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata za paszport (dla której paszport ma być wystawiony). Zaleca się również, by wpłat za wydanie kilku paszportów (np. dla rodziców i dzieci) nie łączyć w jednym przelewie – wpłaty za paszport dla kilku osób winny być dokonywane odrębnymi przelewami (pro memoria: w tytule przelewu imię i nazwisko osoby, dla której ma być wystawiony paszport).
   
 4. Jaki jest czas oczekiwania na wydanie paszportu?
  Czas oczekiwania na wydanie dokumentu paszportowego wynosi do 28 dni, a paszportu tymczasowego do 14 dni.
   
 5. Czy istnieje możliwość przyspieszenia wydania paszportu?
  W sytuacji, gdy paszport zrealizowany w Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie dotrze do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przed upływem 28 dni liczonych od daty złożenia wniosku, będzie istniała również możliwość jego wcześniejszego odebrania. Informacje o stanie realizacji wniosku paszportowego dostępne są w godzinach pracy Wydziału pod numerem telefonu: 42 664-17-38.
 6. Czy dostępna jest informacja nt. etapu realizacji wniosku o wydanie paszportu?
  Informacje o stanie realizacji paszportu dostępne są na stronie internetowej: obywatel.gov.pl lub w godzinach pracy Wydziału pod numerem telefonu: 42 664-17-38. Informacje te udzielane są po przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej - wyłącznie tym osobom, dla których paszport ma być / jest wystawiony.
   
 7. Czy opłatę za wydanie paszportu można wnieść w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców?
  Opłatę można wnieść w siedzibie organu paszportowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach –kartą płatniczą oraz gotówką w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00, wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00, na poczcie, w banku lub przez Internet.
   
 8. Czy obecność dziecka jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niego paszportu?
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych - obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o paszport, dzieci do 5 roku życia.
   
 9. Czy dziecko musi być obecne przy odbiorze wystawionego dla niego paszportu?
  Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekunów.
   
 10. W jaki sposób można uczynić zadość obowiązkowi wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecka przez rodzica, który z różnych przyczyn nie może stawić się w Urzędzie (np. z racji na brak możliwości zwolnienia się z pracy, przebywania w odległym miejscu w Polsce lub poza granicami kraju itd.)?
  Rodzic może wystąpić o potwierdzenie zgody na wydanie paszportu do innego organu paszportowego lub notariusza. Jeśli rodzic przebywa na terenie kraju, innym organem paszportowym są wojewodowie, w imieniu których sprawy paszportowe w urzędach wojewódzkich prowadzą pracownicy wydziałów spraw obywatelskich (i cudzoziemców). Jeśli rodzic przebywa poza granicami kraju, organem paszportowym, który może potwierdzić zgodę na wydanie paszportu dziecku jest konsul. Istnieje również możliwość wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku wobec notariusza, przy czym jeśli zgoda wyrażana jest przed notariuszem poza granicami kraju, i sporządzona jest na piśmie w języku obcym, to przed załączeniem takiej zgody do wniosku o wydanie paszportu dziecku należy zwrócić się do polskiego tłumacza przysięgłego o przetłumaczenie tej zgody na język polski (do urzędu należy przynieść oryginał zgody i oryginał tłumaczenia).

  Rodzic, który występuje do organu paszportowego lub notariusza o potwierdzenie swojej zgody na wydanie paszportu dziecku musi zwrócić uwagę, by w sporządzonym dokumencie rzeczywiście znalazło się twierdzenie, że zgoda dotyczy wystawienia paszportu (a nie np. wyjazdu dziecka za granicę, czy załatwiania spraw w urzędzie przez drugiego rodzica).

  Jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie ma możliwości uzyskania zgody na wydanie paszportu od drugiego rodzica, a wcześniej z obowiązku posiadania takiej zgody nie był zwolniony, może zwrócić się do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich z wnioskiem o wydanie orzeczenia, zwalniającego z obowiązku posiadania zgody drugiego na wydanie paszportu dziecku.
   
 11. Czy dla małoletnich dzieci, podróżujących poza granicami kraju bez rodziców, wymagane jest dodatkowe upoważnienie dla opiekunów?

  Na internetowych stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.msz.gov.pl w zakładce "Polak za granicą" uzyskacie Państwo, szereg niezbędnych informacji i wskazówek jakie winien dopełnić polski turysta, wybierający się do danego kraju.

  Ponadto w informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod numerem telefonu: 22 523-94-48 lub 22 523-92-48, uzyskacie Państwo szereg szczegółowych informacji o zasadach obowiązujących w kraju docelowym.
   
 12. Czy to prawda, że planując wyjazd wakacyjny do Egiptu muszę mieć paszport ważny 6 miesięcy?

  Tak, paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność. Planując wyjazd poza granice kraju, należy upewnić się czy termin ważności posiadanego paszportu jest wystarczający, do wjazdu i pobytu na terenie kraju docelowego.

  Wiele przydatnych informacji, zaleceń dotyczących formalnych wymogów, jakie należy dopełnić wyjeżdżając poza granice kraju, jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem www.msz.gov.pl.
   
 13. Moje dane osobowe uległy zmianie - kiedy należy wymienić ważny paszport na nowy?
  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zawartych w dokumencie paszportowym (np. imienia, nazwiska, daty, miejsca urodzenia, płci lub numeru ewidencyjnego), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. W przypadku osób przebywających za granicą termin o którym mowa powyżej wynosi 90 dni.

  Po upływie 60 dni od dnia wystąpienia powyższych zdarzeń dokument paszportowy traci ważność z mocy prawa.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki