Paszporty - informacje ogólne

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania.

Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:

 1. nazwisko;
 2. imię (imiona);
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. obywatelstwo;
 5. płeć;
 6. wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
 7. datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
 8. serię i numer dokumentu paszportowego;
 9. numer PESEL;
 10. nazwę organu wydającego;
 11. dane biometryczne.

W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza. W dokumentach paszportowych wydanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta