Paszporty - informacje ogólne

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego braku ważny dowód osobisty – niezniszczony, wystawiony na aktualnie używane nazwisko.
 2. Osoba pozostająca w związku małżeńskim, zawartym poza granicami Polski, winna załączyć do wniosku paszportowego odpis skrócony aktu małżeństwa (w oryginale), wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Dokument ten podlega zwrotowi przy odbiorze paszportu.
 3. Kolorową fotografię, spełniającą następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
 5. Wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o wydanie paszportu.
 6. Dokument uprawniający do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - legitymacja rencisty, emeryta, kombatanta, decyzja komisji lekarskiej o grupie inwalidzkiej, ważna legitymacja szkolna lub studencka.

Uwaga!
Jeżeli osoba składająca wniosek posiada paszport, który nie utracił jeszcze ważności, to zobowiązana jest do okazania go zarówno w momencie składania wniosku, jak również przy odbiorze nowego dokumentu (wówczas „stary" paszport zostanie anulowany).

PASZPORT DLA MAŁOLETNIEGO:

 1. Ważny dokument paszportowy dziecka (o ile był wystawiony).
 2. Jedna fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 3. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.

Informacje dodatkowe:

 • W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
 • W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • Obecność dziecka powyżej 5 roku życia jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niego dokumentu paszportowego. Obecność dziecka poniżej 5 roku życia nie jest wymagana.
 • Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
 • Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
 • Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.
 • Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 • Informacje o stanie realizacji wniosku paszportowego dostępne są w godzinach pracy Wydziału pod Przy składaniu wniosku paszportowego nie są honorowane dowody osobiste (rodziców, opiekunów) zniszczone lub zawierające nieaktualne dane.
 • Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

PASZPORT TYMCZASOWY:

Paszport tymczasowy wydaje się:

 • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową; osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o wydanie paszportu tymczasowego:

 • Ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego braku ważny dowód osobisty – niezniszczony, wystawiony na aktualnie używane nazwisko.
 • Osoba pozostająca w związku małżeńskim, zawartym poza granicami Polski, winna załączyć do wniosku paszportowego odpis skrócony aktu małżeństwa (w oryginale), wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Dokument ten podlega zwrotowi przy odbiorze paszportu.
 • Kolorową fotografię, spełniającą następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
 • Wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o wydanie paszportu.
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania paszportu tymczasowego.


 

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki