Cudzoziemcy

UWAGA !

Wizyta w Urzędzie jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

Więcej informacji na ten temat:

https://paszporty.lodzkie.eu/page/2432,aktualnosci-wydzialu.html?id=7695

 

 

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - akty wykonawcze

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 22.02.2019 o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 577), w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostały w dniu 26.04.2019 akty wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z tą nowelizacją.

Od 27.04.2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dostępny w zakładce – formularze wniosków: https://paszporty.lodzkie.eu/page/2520,formularze-wnioskow.html

UWAGA! Dla wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy złożonych przed dniem 27.04.2019 r. obowiązują poprzednie wzory wniosków oraz załączników!

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

 

Informacje podane na stronie nie są źródłem prawa.

Źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny i pomocniczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy: so@lodzkie.eu

*****

Komunikat

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od  1 października 2018 r. w prowadzonych postępowaniach przyjmuje się następujące kryteria dochodowe:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

*****

Komunikat dotyczący prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, od dnia 12 października 2017 r. wojewoda podlaski został wyznaczony jako organ właściwy w zakresie:

  1. przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
  2. wydawania decyzji w powyższych sprawach.

Z właściwości wojewody podlaskiego mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.

Dla obywateli pozostałych państw, organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności pozostaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

Link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka poniżej:

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka należy kontaktować się z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku - link poniżej:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki