Aktualności wydziału

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
6 października 2020
INFORMACJA DLA OBYWATELI BIAŁORUSI

W związku z trwającym na terenie Republiki Białorusi kryzysem politycznym informujemy:

  • wnioski o wizy uprawniające do wjazdu do Polski ze względów humanitarnych przyjmowane są w Konsulatach w Mińsku, Grodnie i Brześciu,
  • z dniem 2 października 2020 r. wprowadzono ułatwienia legislacyjne dla studentów i pracowników naukowych z Białorusi (niższy próg środków niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania),
  • do koordynacji spraw związanych z obywatelstwem, repatriacją oraz świadczeniami pieniężnymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW wskazany został Z-ca Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich Pan Piotr Rynkowski, tel. 42 664 17 47, mail: piotr.rynkowski@lodz.uw.gov.pl,
  • w sprawach legalizacji pobytu oraz pracy kontakt mail: bialorus@lodz.uw.gov.pl, tel. 42 664 17 97.

                                              

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
 

В связи с продолжающимся политическим кризисом в Республике Беларусь хотим сообщить вам:

  • заявки на получение визы на въезд в Польшу по гуманитарным причинам принимаются в консульствах в Минске, Гродно и Бресте,
  • 2 октября 2020 года введено законодательное упрощение для студентов и исследователей из Беларуси (более низкий порог средств, необходимых для покрытия прожиточного минимума),
  • Заместитель начальника Управления по гражданским вопросам, г-н Петр Рынковский, тел. 42 664 17 47, электронная почта: piotr.rynkowski@lodz.uw.gov.pl, был назначен для координации вопросов, связанных с гражданством, репатриацией и денежными пособиями в Департаменте по делам граждан и иностранцев ŁUW,
  • по вопросам легализации пребывания и работы обращаться по электронной почте: bialorus@lodz.uw.gov.pl, тел. 42 664 17 97.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta