Aktualności wydziału

Zmiana organizacji pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
29 maja 2020

UWAGA !

Nastąpiła zmiana siedziby Oddziału Paszportowego.

Aktualny adres:
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
(I piętro, budynek TEXTILIMPEX)

Wizyta w Urzędzie jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

 

  Szanowni Państwo,

zmieniliśmy organizację pracy Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców:

 • W sprawach realizowanych przez oddział spraw obywatelskich, w tym sprawy USC, dowody osobiste, repatriacja, informacja: 42 664 17 13
 • W sprawach obywatelstwa polskiego i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka: obowiązuje rezerwacja wizyt – ZOBACZ INFORMACJE TUTAJ
 • W sprawach cudzoziemców: obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt (http://www.rezerwacje.lodzkie.eu) obecnie dostępna wyłącznie w celu odbioru karty pobytu (karta/praca stanowisko 9; pozostałe karty stanowiska 1 i 3) oraz zapoznania z aktami postępowania.
  Od 1 czerwca uzupełnienia braków formalnych odbywają się zgodnie z terminami wskazanymi w wezwaniach skierowanych do cudzoziemców.
  Obsługa klienta, informacja: 42 664 17 97, callcenter@lodz.uw.gov.pl
 • W sprawach podmiotów gospodarczych, chcących uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.praca.gov.pl –> WIĘCEJ INFORMACJI

WAŻNE!
W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi, prosimy o okazanie rezerwacji wizyty przy wejściu do budynku urzędu (wydruk lub zdjęcie w telefonie).

Ponadto ponownie informujemy, iż wnioski, uzupełnienia materiału dowodowego w bieżących sprawach należy przesyłać pocztą na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90 – 425 Łódź
ul. Piotrkowska 104 (w sprawach: obywatelstwa, repatriacji, Karta Polaka – świadczenie pieniężne)
ul. Piotrkowska 103 (w sprawach cudzoziemców)
 

*****

Шановні клієнти

Зміни в організації роботи Управління громадянських справ та іноземці::

 • В справах, які розглядає відділ громадянських справ, включаючи справи ЗАГСУ, посвідчень особи інформація: 42 664 17 13
 • В справах що стосуються громадянства, репатріації, грошових виплат для власників Карту Поляка: необхідне електронне бронювання візит- http://www.rezerwacje.lodzkie.eu
 • В справах іноземців: необхідна електронна резервація візит (http://www.rezerwacje.lodzkie.eu) яка наразі доступна тільки для отримання карти побуту (карта/парця віконця 9 інші 1 та 3) a  також ознайомлення з матеріалами справи. Обслуговування клієнтів, інформація: 42 664 17 97, callcenter@lodz.uw.gov.pl
 • Від 1 червня доповнення  формальних браків відбуваються згідно з термінамі вказаними у листах-викликах направленних до іноземців
 • Контакт в інших справах реалізованих відділом: so@lodz.uw.gov.pl

ВАЖЛИВО!
Для того, щоб забезпечити ефективне та безпечне обслуговування, будь ласка, покажіть своє бронювання біля входу в будівлю (роздруківку або фотографію на телефоні).

Крім того, ми хочемо ще раз повідомити Вас, що заяви та доповнення матеріалів які являються доказами у поточних справах слід надсилати поштою на адресу:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90 – 425 Łódź
ul. Piotrkowska 104 (в справах: громадянсьтва, репатріації, Карти Поляка- грошові виплати)
ul. Piotrkowska 103 (всправахіноземців)


*****

Dear Customers

we have changed the rules of operating
 in  the Department of Civil Affairs and Foreigners in Łódź Voivodship Office based in Łódź

 • For citizenship matters including registry office, personal identification documents, repatriation: contact us on 42 664 17 13
 • For citizenship, Pole Card holder benefits: apply by registering in our online appointment scheduling system at http://www.rezerwacje.lodzkie.eu
 • For foreigners: apply by signing in to our online appointment scheduling system at http://www.rezerwacje.lodzkie.eu, at this time you can only get your residence card (work and residence card holders go to stands 9, other residence card holders go to stand 1 and 3) oraccess to yourcase file. You can contact our customer service on 42 664  17 97 or email usat callcenter@lodz.uw.gov.pl
 • Since June 1 st, 2020 the eliminations of formal shortcomings take place within dates stated in letters sent by our institution to foreigners
 • For other inquiries concerning our department: email us at  so@lodz.uw.gov.pl


NOTICE!
As our top concern is to enable our customers to be served effectively and safely please have a proof of your appointment (printout or cellphone photo) to show at the entrance to our institution. 

We also remind you that at this time  you can only submit your application forms and documents about your case by post at the following address:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90 – 425 Łódź
ul. Piotrkowska 104 (citizenship, repatriation, Pole Card holder benefits)
ul. Piotrkowska 103 (foreigners)

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki