Aktualności wydziału

Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. *** Особливі рішення щодоіноземців в Польщі. *** Special solutions for foreigners in Poland.
28 kwietnia 2020

Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:

 • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
 • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostają terminy:

 • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
 • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • wizy krajowej,
 • krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym wiz Schengen i ruchu bezwizowego)

dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów. Nie będzie także konieczne składanie żadnych wniosków.

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Dodatkowe informacje na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: www.udsc.gov.pl

 

Особливі рішення щодоіноземців в Польщі. Положення, що зобов'язують у зв'язку з поширенням вірусу SARS-CoV- 2, уможливлюють легальне залишення в країні особам, які хочуть реалізовувати дотеперішню мету перебування або не можуть покинути територію Польщі.

До кінця 30-го дня від дня, наступаючого після дня закінчення стану який було впроваджено останнім (стану епідемії чи епідеміологічної загрози) продовженню піддаються:

 • легальне перебування іноземців, яке закінчилося б в періоді стану епідемічної загрози або стану епідемії
 • терміни дії карт побуту а такожтимчасових довідок тотожності іноземця
 • терміни складання документів на дозвіл перебування
 • термінидії вже виданих дозволів на роботу, сезонну роботу а також дії допуску до роботи на підставі заяв доручення праці іноземнцю

Крім того переміщені терміни:

 • на опущення через іноземців території Польщі
 • добровільного повернення визначеного в рішеннях про зобов'язання іноземця до повернення.

Продовження легального перебування іноземця, перебуваючого в Польщі на підставі:

 • дозволи на тимчасове проживання
 • державної візи
 • короткострокових документів побуту: віз Шенген, безвізового руху тощо

Стостується ситуацій, в котрих останній день легального перебування який випадає на час оголошення стану епідеміологічної загрози.Є то період від 14 березня 2020 р., коли було оголошено стан епідемічної загрози. У такому випадку період легального перебування в Польщі піддаватиметься продовженню, відповідньо до закону, до кінця 30-го дня від дня, наступаючого після дня закінчення стану який було впроваджено останнім.

У припадку іноземців, які перебувають в Польщі на підставі короткострокових документів побутових ( а також у рамках безвізового руху),  визнання перебування за легальний стосуватиметься тільки осіб, які 14 березня 2020 р.перебувалив країні на підставі таких документів.

Продовження легальності перебування не пов'язуватиметься з розміщенням нової візової наліпки в документі подорожі іноземця, виданням нової карти побуту чи інших документів. Не будет також необхідності складання жодних заяв.

Іноземець матиме можливість реалізації дотеперішньої мети перебування в Польщі напр. виконання роботи, тому що є подовжені дозволи на роботу і на сезонну роботу також дозволений період роботи на підставі заяви про доручення виконання роботи іноземцю. Зможе також опустити Польщу без ризику входу в нелегальне перебування.

Додаткова інформація на стороні Установи до справ Іноземців: www.udsc.gov.pl

 

Special solutions for foreigners in Poland. The regulations allow to pursue current purpose of stay due to the spread of SARS-CoV-2 virus.

Until the end of the 30th day following the date of cancellation of the last state (state of epidemic emergency or state of epidemic), the following are extended:

 • legal stay of foreigners on the basis of national visas and temporary residence permits that would end during the period of state of epidemic emergency or state of epidemic,
 • deadline for submitting applications for legalisation of stay,
 • validity of already issued work permits, seasonal work permits and declarations of entrustment of work to a foreigner.

Moreover, the following deadlines are postponed:

 • for foreigners to leave Poland,
 • of voluntary return specified in the decisions obliging the foreigner to return.

Extension of the legal stay of third-country nationals

The extension of the legal stay of a foreigner staying in Poland on the basis of a national visa and temporary residence permit will apply to situations in which the last day of legal stay will fall within the period of state of epidemic emergency or state of epidemic. It will therefore be the period from 14 March 2020, when the state of epidemic emergency was announced. Then the period of legal stay in Poland will be extended by law until the end of the 30th day following the date of cancellation of one of the above-mentioned states, whichever was in force last.

Extending the legality of your stay will not involve placing a new visa sticker on the foreigner’s travel document or issuing a new residence card. The foreigner will  be able to pursue his current purpose of stay in Poland, e.g. the performance of work. Work permits and seasonal work permits will be extended, as well as the allowed period of work based on the declaration of entrusting work to a foreigner. Foreigners will also be able to leave Poland without the risk of entering into an illegal stay.

Extension of deadlines for submitting applications

The act provides for extension of the deadlines for submitting applications for residence permits, to extend visas and to extend the stay under visa-free travel, if the deadline would fall within the period of state of epidemic emergency or state of epidemic. As before, these applications may be submitted to voivodship offices up to the 30th day following the date of cancellation of the last of the above-mentioned states that was in force. Foreigners’ stay in Poland during this period will be considered legal provided that they submit an application for legalisation of stay within the extended period.

Citizens of EU countries, countries of the European Free Trade Agreement (EFTA), the Swiss Confederation and their family members

The introduction of the state of epidemic emergency in Poland, followed by the state of epidemic, does not affect in any way the residence rights of citizens of European Union Member States, countries of the European Free Trade Agreement (EFTA), the Swiss Confederation and family members staying with them. These rights are not dependent on having any permits or documents.

Additional information on the website of the Office for Foreigners: www.udsc.gov.pl

Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta