Elektroniczna rezerwacja wizyt - Oddział Cudzoziemców WSOiC ŁUW

Non-EU citizens

EU citizens

Invitations

Collection of documents

Case status check

Permanent residence - Card of the Pole

Regulamin:

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniższych sformułowań należy przez nie rozumieć :

użytkownik – każda osoba pełnoletnia, która zostawia swoje dane lub osoby będącej pod jej opieką prawną bądź osoby upoważniającej, w celu rejestracji wizyty w Oddziale Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rezerwacji Wizyt;

kalendarz wizyt – planowany układ terminów, w których możliwa jest rejestracja wizyty w Oddziale Cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi.

proces rejestracji – jest to proces zainicjowany przez cudzoziemca, opiekuna prawnego cudzoziemca lub osobę upoważnioną, a prowadzący do zarejestrowania wizyty cudzoziemca w Oddziale cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi.

 1. Rezerwacja wizyty jest dobrowolna i możliwa jedynie drogą elektroniczną. Osoby niezarejestrowane nie zostaną przyjęte.

 2. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja. Przyjęcia wniosków odbywają się w dni robocze z wyjątkiem środy.

 3. Do rezerwacji wizyty niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką oraz telefon komórkowy, mający możliwość odbierania SMS-ów i działający w dowolnej sieci operującej w Polsce. Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu i/lub telefonu komórkowego udostępnione zostanie odpowiednio wyposażone stanowisko komputerowe w siedzibie WSOiC ŁUW w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, parter.

 4. Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następniemiesiąc, dzień i godzinę w kalendarzu wizyt. Po wypełnieniu wymaganych pozycji i wybraniu przycisku "Rezerwuj" Użytkownik otrzyma potwierdzenie specjalnym kodem przesyłanym na numer telefonu podany w procesie rejestracji.

 5. Z jednego numeru telefonu można zarezerwować jedną wizytę dziennie (nie dotyczy rezerwacji w sprawach zaproszeń i zezwoleń na pracę).

 6. Rezerwacja jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" (imię i nazwisko osoby, której sprawa będzie załatwiana) nie będą obsługiwane w kolejności wynikającej z elektronicznej rezerwacjiwizyt. W razie konieczności załatwienia kilku spraw należy dokonać rezerwacji dla każdej sprawy osobno.

 7. W przypadku rezerwacji wizyt dotyczących ZEZWOLEŃ NA PRACĘ oraz ZAPROSZEŃ dopuszczalne jest wpisanie danych WNIOSKODAWCY, tj. pracodawcy i zapraszającego w formularzu rezerwacji.

 8. Elektroniczna rezerwacja wizyty skutkuje koniecznością przybycia do Oddziału Cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi w wybranym dniu, miejscu i godzinie. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty.

 9. Rezygnację z wizyty można zgłosić za pośrednictwem formularza rezygnacji wizyty najpóźniej dzień przed zarezerwowaną wizytą.

 10. Próby ingerencji zewnętrznej w prawidłowe działanie elektronicznej rezerwacji wizyt zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.

 11. Rezerwacja wizyty i potwierdzenie jej poprzez wysłanie kodu SMS jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016. 922), na potrzeby systemu rezerwacji wizyt w Oddziale cudzoziemców WSOiC ŁUW w Łodzi.

 12. Administratorem danych jest Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Osobie wypełniającej formularz przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta