Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania oraz ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Prowadzenie spraw z zakresu nabycia osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych

O fakcie uzyskania osobowości prawnej przez instytucję kościelną władza kościelna powiadamia właściwego wojewodę.

Powiadomienie o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną powinno być sporządzone ściśle według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 załączniku nr 1 (415.78 KB) - "Powiadomienie o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną", do którego winny być dołączone dwa załączniki:

 1. dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną. Dekret - mający konstytutywne znaczenie dla osobowości prawnej - powinien zawierać wszystkie konieczne elementy, z powołaniem się na stosowny przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego lub Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i być podpisany przez biskupa diecezjalnego i kanclerza Kurii (notariusza) lub wyższego przełożonego zakonnego i sekretarza Kurii zakonnej oraz opatrzony pieczęcią,
 2. niezbędne dane identyfikacyjne osoby prawnej określone w załączniku nr 3 załączniku nr 3 (244.66 KB) - "Podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej".

W następstwie tak złożonego powiadomienia wojewoda wydaje „Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną”.

Odpis powiadomienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowości prawnej przez instytucję kościelną. Potwierdzenie takie wydaje się jednorazowo.

Ponadto zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) dowodem posiadania osobowości prawnej przez istniejące, w dniu wejścia w życie ustawy, osoby prawne jest wymienienie ich w:

 1. ostatnim wydanym drukiem przez diecezję lub archidiecezję, przed wejściem w życie ustawy, wykazie jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmie diecezjalnym),
 2. ankiecie statystycznej zakonu lub prowincji zakonnej, złożonej według stanu z dnia 31 grudnia 1988 r. Urzędowi do Spraw Wyznań,
 3. decyzjach o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii, wydanych na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 6).


Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną jednostkom kościelnym

Na podstawie art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej na wniosek właściwej władzy kościelnej wydaje jednostkom kościelnym zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej oraz o organach osób prawnych. W tym celu należy złożyć:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód potwierdzający uzyskanie osobowości prawnej,
 • nazwę organu osoby prawnej, imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję ww. organu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Opłatę należy uiścić na konto: UMŁ Wydział Finansowy – Getin Noble Bank S.A. w Łodzi:
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016


Wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda winien otrzymywać od władz kościelnych powiadomienia o:

 • zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz o zmianie jej granic,
 • połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej,
 • powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej.


Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Podstawa prawna działania:

 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318).
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz inne ustawy regulujące stosunek Państwa do danego Kościoła.
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.).
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta