Pomoc dla repatrianta

Po przyjeździe do Polski repatrianci nabywają wszystkie prawa, które przysługują pozostałym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo, otrzymują jednorazową, bezzwrotną pomoc finansową ze środków budżetu państwa. Pomoc udzielana jest w postaci zasiłków i obejmuje zasiłek transportowy, zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zasiłek szkolny. Decyzje w sprawach dotyczących wymienionych powyżej trzech form pomocy podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych. Wypłaty dokonuje starosta w terminie 60 dni od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Zasiłek transportowy jest to zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w Polsce. Repatriant i jego rodzina mogą otrzymać kwotę w wysokości odpowiadającej cenie biletów kolejowych w II klasie, obowiązującą za przewóz osób i mienia na tej trasie. Nie ma znaczenia, jakim środkiem lokomocji faktycznie przebyli oni tę drogę. Przy ustalaniu wysokości zasiłku uwzględnia się ulgi taryfowe, czyli to, że np. dzieci w wieku 4-12 lat płacą za bilet 50% jego ceny. Repatrianci otrzymują również równowartość ceny biletu kolejowego II klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia. Osobom, którym wydano wizy repatriacyjne, a które nie posiadają wystarczających środków na pokrycie kosztów podróży do Polski, równowartość tego zasiłku może być wypłacona przez konsula jeszcze przed wyjazdem do Polski.

Zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie to pomoc finansowa, którą repatriant może przeznaczyć na dokonanie pierwszych niezbędnych zakupów lub wykonanie drobnych prac związanych z odnowieniem mieszkania. Wysokość zasiłku przypadającego na każdego członka rodziny stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce.

Zasiłek szkolny przeznaczony jest na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez dzieci repatrianta. Zasiłek przysługuje dzieciom, które uczą się w szkole podstawowej lub gimnazjum i mają mniej niż 18 lat. Wysokość zasiłku, przypadającego na każde dziecko, stanowi równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

Oprócz zasiłków wypłacanych wszystkim repatriantom można indywidualnie ubiegać się o tzw. zasiłek remontowy. Ten rodzaj zasiłku może otrzymać:

  • repatriant, który przybył do Polski z terenów azjatyckich byłego ZSRR i poniósł w Polsce koszty związane z remontem mieszkania lub adaptacją na cele mieszkalne lokalu przeznaczonego pierwotnie na inny cel,
  • repatriant, który przybył z terenów innych niż wyżej wymienione (i poniósł wspomniane koszty), jeśli znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

O zasiłek można ubiegać się w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego. Poniesione koszty muszą być udokumentowane i rzeczywiście uzasadnione. Maksymalna kwota udzielonej na ten cel pomocy odpowiada równowartości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce, pomnożonego przez liczbę członków rodziny repatrianta zamieszkujących wraz z nim. Wniosek w tej sprawie repatriant składa do starosty, który wydaje decyzję w sprawie przyznania zasiłku remontowego oraz ustala wysokość należnej kwoty.

Inną formą pomocy, dostępną dla repatriantów, są kursy nauki języka polskiego i adaptacji w polskim społeczeństwie. W trakcie trwania kursów repatrianci i członkowie ich rodzin mogą doskonalić swoją znajomość języka polskiego, polskiej historii i kultury, poznają podstawy obowiązującego w Polsce porządku prawnego, ekonomicznego i socjalnego oraz dowiadują się o przysługujących im prawach.

Kursy organizowane są przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum nauczycielskie w Lublinie ul. 3 Maja 18/5A 20-078 Lublin, tel.: 81 532 38 13, 81 532 30 40 , tel./fax: 81 534 46 33; e-mail: info@pcn.lublin.pl, www.pcn.lublin.pl.

Wszelkie informacje z zakresu repatriacji można uzyskać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Departament Obywatelstwa i Repatriacji w Warszawie
Dyrektor
Pan Mateusz Sora
tel.: 22 601-74-25
fax: 22 601-49-77
repatriacja@uric.gov.pl
Adres do korespondencji: 02-514 Warszawa, ul. Koszykowa 16

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta